University of Oulu

Hei kaikki kohtalotoverit! : tiedon jakaminen ja vertaistuki Suomen Diabetesliiton verkkokeskustelupalstalla

Saved in:
Author: Brusin, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404031235
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Brusin, 2014
Publish Date: 2014-04-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Huotari, Maija-Leena
Kortelainen, Terttu
Description:
Tässä tutkielmassa selvitetään, millaisia sisältöjä diabetesaiheisen verkkokeskustelupalstan keskustelussa esiintyy ja millaisia kokemuksia käyttäjillä on keskustelupalstasta vertaistuen ja informaation lähteenä sekä sen vaikutuksista heidän omaan hoitokäyttäytymiseensä etenkin pitkäaikaissairauden jokapäiväisessä hoidossa. Tutkimusmenetelminä käytetään Suomen Diabetesliitto ry:n keskustelupalstan viestien sisällönanalyysia sekä sen käyttäjiin kohdistuvaa kyselyä, joiden avulla on laadullisen analyysin kautta tarkoitus tuoda esille erityisesti ihmisten omia kokemuksia. Keskustelussa esiintyi määrällisesti eniten kokemusten jakamista, mutta myös muita sisältöjä, kuten tunteiden jakamista, empatiaa ja informaatiota, oli merkittäviä määriä. Vastaajat vaikuttavat pääosin tyytyväisiltä keskustelupalstaan sekä informaation että vertaistuen lähteenä. Erityisesti vertaisuuden merkitys korostui vastaajien kertomuksissa. Toisaalta jotkut vastaajat esimerkiksi kaipasivat enemmän keskustelua tutkimuksesta ja virallisesta informaatiosta ja jotkut kokivat hankalaksi päästä sisään varsin tiiviiksi, ja monille tärkeäksi, muodostuneeseen yhteisöön. Erityisen mielenkiintoisina tuloksina voidaan pitää vertaistuen ja -informaation erittäin hämärää rajaa käyttäjien kokemuksissa, sillä vaikka tiedollinen tuki on hyvin tunnettu käsite, informaation merkitykset näkyivät yllättävänkin laajasti. Vaikutukset hoitokäyttäytymiseen näkyivät selkeimmin hoitomotivaation kasvuna, mutta myös rohkaistuminen hoidossa ja vaikutukset päätösten tekoon olivat selkeästi näkyvissä. Keskustelupalstan sisältöjen osalta tulokset ovat varsin selkeästi linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Kaksi tutkimusmenetelmää tuotti varsin samansuuntaisia tuloksia, mutta ne tarjosivat hieman erilaisia näkökulmia ja näin tukivat toisiaan. Keskeisimpien teemojen osalta saturaatiopiste selvästi saavutettiin sekä keskustelupalstan analyysissä että kyselyssä. Erityisesti kyselyn vastaukset sisälsivät runsaasti tutkimuskysymysten kannalta relevantteja kertomuksia käyttäjien kokemuksista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Brusin, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.