University of Oulu

Avoimen tiedonsiirron kehittäminen siltojen tietomallintamiseen

Saved in:
Author: Karjalainen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404101258
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Karjalainen, 2014
Publish Date: 2014-04-10
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Heikkilä, Rauno
Tirkkonen, Timo
Reviewer: Heikkilä, Rauno
Description:
Työn tavoitteeksi asetettiin avoimen tiedonsiirron kehittäminen siltojen tietomallintamiseen. Avointa tiedonsiirtotapaa tutkittiin tavoitteena määrittää ohjelmistoista riippumaton ratkaisumalli tietosisältöjen tuottamiseen eri vaiheissa ja tiedonsiirtoon vaiheiden välillä suunnittelun lähtötiedoista rakentamista varten laadittuun rakennussuunnitelmaan saakka. Avointa tiedonsiirtoa kokeiltiin useassa sillan tietomallipohjaisessa suunnittelussa, joista suurin osa oli rakennussuunnitelmia mutta joukkoon mahtui myös yleis- ja tiesuunnitelmavaiheen hankkeita. Joissakin kohteissa suunnittelu kattoi yleis- tai tiesuunnitelman lisäksi rakennussuunnitelman sekä mallin luovuttamisen rakennusurakkaan. Siltojen teknisiin rakenteisiin ja siltaan liittyvään muuhun infraan liittyvät tiedot voidaan tuottaa avoimissa tiedonsiirtoformaateissa, joita ovat IFC ja Inframodel. Rakenteiden osalta IFC -tiedonsiirtoformaatilla voidaan esittää sillan rakennussuunnitelmamalli riittävine tietosisältöineen huolimatta siitä, että IFC ei sisällä erityisiä siltaspesifisiä määrittelyjä. Kehitteillä oleva IFC-Bridge -laajennus IFC-standardiin poistaisi merkittävän osan puutteista ja toisi uusia mahdollisuuksia etenkin siltojen geometrian parametrisointiin. Tietomallipohjaisessa sillansuunnittelussa tietomalli sekä siitä suoraan tuotettu tietomallia tukeva dokumentaatio sisältävät lähes kaikki ohjeissa asetetut tietosisältövaatimukset. Avoimilla standardeilla tapahtuva tiedonsiirto poistaa monia tekijänoikeuksiin liittyviä ongelmia, mutta samalla heikentää mallien käytettävyyttä seuraavissa vaiheissa. Avoimeen tiedonsiirtoon siirtyminen on kuitenkin perusteltua, koska se tarjoaa keinon siirtää tieto ohjelmistoriippumattomasti standardilla tavalla. Alalla yleisesti käytettävissä olevissa ohjelmistoissa on vielä rajoitetusti mahdollisuuksia toteuttaa eri tekniikkalajien välinen suunnittelunaikainen tiedonsiirto avoimilla tiedonsiirtoformaateilla, joten siirtymävaiheessa geometriaformaattien käyttö ja tekijänoikeudet huomioon ottaen myös natiiviformaattien käyttö on perusteltua.
see all

The target set to the work was to develop open data transfer for bridge information modeling. Open data transfer was studied with aim to develop software-independent solution to produce contents of design data for separate design stages and data transfer between stages from initial data to engineering design made for construction. Open data transfer was tested for several model based bridge design, where most of the projects were for engineering design but there was also basic design bridge projects. In some cases the design process covered basic design, engineering design and also product model transfer to the contract. Information of the technical bridge structures and other infrastructure refer to the bridge is able to produce using open data formats, which are IFC and Inframodel. By IFC format it is possible to produce adequate information to the bridge engineering design, although IFC is not including bridge-specific entities. The IFC-Bridge extension of IFC standard under development would eliminate major part of the lack and would offer new changes especially to the parametric modeling of the bridge geometry. In information modeling based design the model and the design documents produced based on information in the model includes almost all of the information set in requirements by bridge design manuals and guidelines. Open standard based data transfer eliminates many problematic cases of intellectual property rights (IPR) but at the same weaken usability of the data during next design stages. However it is reasonable to switch to use the open data exchange because if provides means to transfer data in standard mode and independent from software. For software used in bridge and infra engineering design stages there are still limited possibilities to execute data transfer using open data formats between different technical design areas. Therefore it is reasonable yet to use also open geometry formats alongside with open data formats, as well as native formats if intellectual property rights are taken into consideration.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Karjalainen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.