University of Oulu

”Ihannetilanne ois se, että kaikkia oppilaita voitas opettaa yhdessä” : opettajien käsityksiä ja kokemuksia integraatiosta

Saved in:
Author: Korhonen, Enni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404111267
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Korhonen, 2014
Publish Date: 2014-04-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vilppola, Tuomo
Reviewer: Vilppola, Tuomo
Pinola, Timo
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien käsityksiä ja kokemuksia integraatiosta. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin opettajien käsityksiä integraatiosta. Toinen kysymys tutki integraation toteutumista luokassa sekä sen vaikutuksia opettajan työhön. Kolmas tutkimuskysymys selvitti, miten oppilaat ja vanhemmat kokevat integraation opettajien mielestä. Neljännen tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin koulun suhtautumista integraatioon sekä sen kehitysmahdollisuuksia. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen menetelmän mukaan käyttäen fenomenografista tutkimusotetta. Tutkimukseen osallistui yhdeksän opettajaa kolmesta eri koulusta. Aineistoa kerättiin puolistrukturoidun haastattelun avulla. Kerätty aineisto litteroitiin ja analysoitiin käyttäen soveltaen aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää. Tulosten mukaan opettajien käsitykset integraatiosta olivat vaihtelevia. Puolet vastaajista ajatteli integraation tarkoittavan erityisoppilaiden integrointia yleisopetuksen puolelle. Vastaavasti toinen puoli haastateltavista mainitsi integraation tarkoittavan kaksisuuntaista integraatiota, johon yhdistyy yhteisopettajuus. Luokassa toteutuvaa integraatiota voitiin verrata suoraan opettajien käsityksiin integraatiosta. Integraation vaikutukset opettajan työhön jakautuivat kahtia. Lähes kaikki vastaajat mainitsivat integraatiolla olevan positiivisia vaikutuksia omaan työhönsä. Puolet vastaajista koki integraatiolla olevan myös negatiivisia vaikutuksia ja eräs opettaja ei kokenut integraation vaikuttavan työhönsä lainkaan. Vuoden 2010 perusopetuslakimuutos ei näytä juurikaan vaikuttaneen opettajan työhön. Vastaajien mainitsemat vaikutukset jakautuivat käytännön vaikutuksiin ja asenteiden muutoksiin. Haastateltavien mukaan oppilaat kokivat integraation hyvin yksilöllisesti. Oppilaiden kokemukset jakautuivat positiivisiin sekä haastaviin kokemuksiin. Vanhempien kokemukset integraatiosta olivat pääsääntöisesti hyviä. Noin puolet vastaajista mainitsi, että vanhemmat toivoivat lisää integrointia. Seitsemän vastaajaa koki, että koulussa panostetaan integraatioon riittävästi, kun taas kaksi vastaajista mainitsi, että kouluissa ei panosteta integraatioon riittävästi eikä myöskään ymmärretä sen mahdollisuuksia. Ajatukset integraation kehittämisestä jakautuivat kolmeen muutoskokonaisuuteen: yhteistyö ja asenne, koulun tuki ja erilaiset toimintamallit. Tutkimus osoitti, että käsitykset ja kokemukset integraatiosta ovat yksilökohtaisia ja integraatiota toteutetaan kouluissa vaihtelevissa määrin. Tutkimuksen mukaan opettajat pitivät integraatiota tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena. Tutkimuksen perusteella voidaankin tehdä se johtopäätös, että integraation kehittyminen vaatii muutosta niin opettajien kuin koulunkin asenteisiin sekä opettajien koulutukseen. Lisäksi tarvitaan riittävät resurssit opettajien väliseen yhteistyöhön (yhteisopettajuuden kehittäminen) sekä monipuolisia toimintamalleja erityisopetuksen toteuttamiseen.
see all

The purpose of this study was to investigate teachers’ perceptions and experiences of integration. The first research question was used to determine teachers’ perceptions of integration. The second question to investigate the integration of the implementation class and its impact on the work of teachers. The third research question examined how students and parents feel that the integration of the teachers. The fourth research question was to find out the school’s approach to integration, as well as its potential for development. The study was conducted using a qualitative method of phenomenographic research approach. The study involved nine teachers from three different schools. The data were collected using a semistructured interview. The data collected were transcribed and analyzed using content analysis by applying the method. The results show that teachers’ perceptions of integration were varied. Half of the respondents thought the integration means the integration of pupils with special needs in the mainstream side. Similarly, the second half of the respondents mentioned bidirectional meaning the integration of integration, combined with co-teaching. The integration of the realized range could be compared directly to the teachers’ perceptions of integration. The effects of the integration of the work of teachers were divided into two halves. Almost all respondents mentioned the integration of the positive effects of their own work. Half of the respondents felt that the integration of the negative effects and the teacher did not experience the integration of the active work at all. In 2010, the Basic Education amendment to the law does not seem to have contributed little to the work of teachers. The respondents cited the effects were divided on the practical implications and attitudes. According to the interviewees felt that the integration of the students in very different ways. Students’ experiences were as positive and challenging experiences. Parents’ experiences of integration were generally good. About half of the respondents mentioned that the parents wished for more integration. Seven respondents felt that the school focus on the integration of adequate, while the other two respondents mentioned that the schools do not focus on the integration of a sufficient nor an understanding of the opportunities. Thoughts on the development of integration change were divided into three entities: the cooperation and attitude of school support and different approaches. The study showed that the perceptions and experiences of the integration of the individual and the integration is carried out in schools to varying degrees. The survey found that teachers considered the integration of important and worth striving for. Based on the research can be done, it is concluded that the development of integration requires a change of teachers and schools in the attitudes and training of teachers. In addition, the need for adequate resources for teachers, co-operation (co-teaching development) as well as innovative approaches to the implementation of special education.
see all

Subjects:
Copyright information: © Enni Korhonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.