University of Oulu

Oppimisen ilo luokanopettajien kertomuksissa

Saved in:
Author: Tepsa, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404111271
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tepsa, 2014
Publish Date: 2014-04-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kaasila, Raimo
Reviewer: Salakka, Markku
Kaasila, Raimo
Description:
Tutkimuksemme tehtävänä on selvittää luokanopettajien kokemuksia oppimisen ilosta. Tavoitteena on löytää positiivinen näkökulma koulumaailmaan ja nähdä tunteet osana oppimistapahtumaa. Suomalaisten oppilaiden viihtymättömyys koulussa ja uuden opetussuunnitelman ilon ja tunteiden painottaminen lisäsivät kiinnostustamme aiheen tutkimiseen. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastelemme ilon, oppimisen ja oppimisen ilon käsitteitä. Viitekehyksemme pohjautuu positiivisen psykologian näkemykseen siitä, että ilo ja positiiviset tunteet vaikuttavat pysyvästi yksilön toiminnan kehittämiseen (Fredrickson 2003). Oppimista käsittelemme sosiokonstruktivistisesta näkökulmasta, jonka mukaan oppimisessa korostuu erityisesti yksilön aktiivinen ja tavoitteellinen toiminta sekä vuorovaikutus (Kauppila 2007, Pruuki 2008). Oppimisen ilon käsitettä määrittelemme etenkin Rantalan (2006) ja Varila & Viholaisen (2000) tutkimuksiin pohjautuen, joissa oppimisen ilo on ilmenee oppimisprosessin aikana tai sen jälkeen koettuna onnistumisen ja osaamisen kokemuksena. Käytimme narratiivisen tutkimuksemme aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua. Haastattelun teemoina olivat opettajan ilo työssä, opettajan merkitys oppimisen iloon, oppilaan oppimisen ilo ja oppimisen ilon määrittely. Aineistomme koostuu seitsemän luokanopettajan haastattelusta. Analyysimenetelmämme oli aineistolähtöinen. Pyrimme löytämään aineistosta nousevia teemoja mahdollisimman laajasti. Näistä lopulta osa karsiutui tutkimuksemme ulkopuolelle. Olemme jaotelleet tutkimustulokset kolmeen pääteemaan. Niitä ovat 1. Oppimisen ilo yksilön kokemuksena, 2. Oppimisen ilo jaettuna kokemuksena ja 3. Oppimisen ilon kokemuksen luonne ja laatu. Pääteemojen alle muodostui useita alateemoja. Esitämme tulokset aineistokatkelmien, tulkintojen ja teorian vuoropuheluna. Tutkimuksemme mukaan oppimisen ilon tunteet yksilön kokemana muotoutuivat yksilön huomioimisesta, kuulluksi tulemisesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan ja luokan toimintakulttuurin. Tutkimuksestamme käy ilmi, että vuorovaikutus nähdään merkittävänä tekijänä oppimisen ilon kokemisessa niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Turvalliset ihmissuhteet ja ilmapiiri sitouttavat oppilaan luokassa tapahtuvaan toimintaan, jolloin motivaatio ja ilo oppimiseen kasvavat. Tutkimuksemme osoittaa myös, että oppimisen ilon kokemiseen on monia eri tapoja. Jaottelimme erilaiset kokemukset Varilan ja Viholaisen (2000, 67) työnilon mallista sovellettuun neljään kategoriaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Tepsa, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.