University of Oulu

Tilintarkastuksen laatu yritysjohdon näkökulmasta

Saved in:
Author: Syrjälä, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404241288
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Syrjälä, 2014
Publish Date: 2014-04-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sahlström, Petri
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:
Tilintarkastuksen laatua on alettu arvioida entistä tarkemmin 2000-luvun alun kirjanpitoskandaalien ja niistä seuranneiden konkurssien jälkeen. Tilintarkastusyhtiöt tarjoavat yleensä samanlaisia tuotteita, jolloin kilpailijoista voidaan erottua laatutekijöillä. Vaikka tilintarkastuksen laatua on selitetty tutkimuksissa useiden eri tekijöiden avulla, tutkimukset eivät ole ottaneet kuitenkaan kantaa latuun tilintarkastusasiakkaan näkökulmasta. Sitä selvitetään tässä tutkimuksessa yrittäjien näkemysten ja kokemusten pohjalta. Tutkimukseni rajoittuu käsittelemään pienten ja keskisuurten yrittäjien näkökulmaa. Olen kiinnostunut yrittäjien omista näkemyksistä, jolloin lähestymistavaksi soveltuu luontevasti laadullinen teemahaastatteluun perustuva tutkimus. Opinnäytetyössä selvitettiin yrittäjien kokemuksia ja näkemyksiä tilintarkastuksen laadusta. Haastattelin neljää kokenutta pk-yrittäjää, jotka edustivat eri toimialoja. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla, jossa keskeisimmäksi teemaksi muodostui tilintarkastajan ammattitaito. Muut teemat olivat: näkemys tilintarkastuksesta, tilintarkastusyhteisön koko ja maine, tilintarkastusprosessi ja tilintarkastuksen lisäarvo. Tulosten perusteella voidaan päätellä yritysjohdon kokevan tilintarkastuksen laadun kokonaisuutena hyväksi. Yrittäjien mielestä tilintarkastuksen tärkein tehtävä on antaa varmistus sille, että yrityksessä asiat on tehty rehellisesti ja lainmukaisesti. Osallistujien mielestä tilintarkastajan ammattitaidolla on merkittävä vaikutus tilintarkastuksen lopputulokseen. Tilintarkastajan ammattitaito korostui kaikissa tilintarkastusprosessin vaiheissa, mutta etenkin niissä tilanteissa, joissa tilintarkastajalta kaivataan konkreettisia vihjeitä yritystoimintaan. Tutkimustulosten mukaan myös tilintarkastajien ammattikunnan olisi syytä miettiä omia toimintaperiaatteitaan pystyäkseen paremmin ottamaan pk-yritysten erityspiirteet huomioon. Yrittäjien näkemykset ovat samansuuntaisia tilintarkastuksen laadusta kuin on aikaisemmin havaittu muissa tilintarkastuksen laatua käsitelleissä tutkimuksissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Syrjälä, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.