University of Oulu

Tuloksen laadun vaikutus tilintarkastuspalkkioihin

Saved in:
Author: Savola, Ulla1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201404241296
Language: Finnish
Published: Oulu : U. Savola, 2014
Publish Date: 2014-04-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jarva, Henry
Reviewer: Sahlström, Petri
Jarva, Henry
Description:
Kirjanpidon tulosta pidetään yrityksen tärkeimpänä suorituskyvyn mittarina ja erityisesti tästä syystä tuloksen laadun tunnistaminen ja arvioiminen on tärkeää. Tuloksen laadun ja tilintarkastuspalkkioiden välisen yhteyden tutkiminen on mielenkiintoinen aihe tilintarkastuksen hinnoittelun näkökulmasta. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia kuinka tuloksen laatu vaikuttaa tilintarkastuspalkkioihin. Tuloksen laadun mittarina tässä pro gradu -tutkielmassa käytetään tuloksen volatiliteettia. Tuloksen volatiliteetin ja tuloksen laadun välillä on havaittu olevan negatiivinen riippuvuus. Tutkielman tarkoituksena on tarjota lisänäkökulmia tilintarkastuksen hinnoitteluun liittyvään tutkimukseen ja erityisesti siihen, mikä on tuloksen volatiliteetin vaikutus tilintarkastuspalkkioihin. Tarkoituksena on selvittää, ottavatko tilintarkastajat tilintarkastuspalkkioiden hinnoittelupäätöksissään huomioon tuloksen volatiliteetin ja tuloksen laadun. Tutkimushypoteesissa ennustetaan, että tuloksen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on positiivinen riippuvuus. Tutkimusaineistona käytetään Audit Analytics- ja Compustat -yritystietokantojen dataa vuosilta 1995–2012. Tutkimusmenetelmänä käytetään regressioanalyysia. Tässä tutkimuksessa tuloksen volatiliteetin mittarina käytetään deflatoidun tuloksen keskihajontaa viimeiseltä viideltä vuodelta. Regressioyhtälöitä käyttäen tutkitaan, onko tuloksen keskihajonnalla selitysarvoa tilintarkastuspalkkion suuruuteen kontrollimuuttujien lisäksi. Tutkimuksessa käytetään niin sanottua poolattua regressiomallia ja toimialaregressioita, jotka nimensä mukaisesti ottavat huomioon yrityksen toimialan. Tutkimustulokset osoittavat, että tuloksen volatiliteetin ja tilintarkastuspalkkioiden välillä on positiivinen riippuvuus. Saadut tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä ja vastaavat asetettua tutkimushypoteesia. Myös regressioyhtälöiden selitysasteet osoittavat, että mallit selittävät tilintarkastuspalkkioiden vaihtelua melko hyvin. Aikaisemmat tutkimukset tuloksen laadun ja tilintarkastuspalkkioiden väliltä ovat ristiriitaisia. Tämän tutkielman tulokset antavat tukea tuloksen laadun ja tilintarkastuspalkkioiden väliselle negatiiviselle yhteydelle. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että tuloksen volatiliteetin kasvaessa tuloksen laatu heikkenee ja tilintarkastuspalkkiot kasvavat. Tutkimuksen perusteella vaikuttaakin siltä, että tilintarkastajat huomioivat hinnoittelupäätöksissään tuloksen volatiliteetin vaikutuksen tuloksen laatuun ja tilintarkastusriskiin. Tilintarkastajat voivat hyödyntää tässä tutkimuksessa saatuja tutkimustuloksia hinnoittelupäätöksissään. Tuloksia voidaan pitää merkityksellisenä myös tilintarkastusasiakkaiden ja sijoittajien kannalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ulla Savola, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.