University of Oulu

Tabletit liikunnanopetuksessa : mahdollisuudet ja käyttö motoristen taitojen opettamisessa

Saved in:
Author: Aspi, Osmo1; Nitovuori, Veli-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405011343
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Aspi; V.-P. Nitovuori, 2014
Publish Date: 2014-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hyvönen, Pirkko
Reviewer: Hyvönen, Pirkko
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitimme tablettien käyttöä motoristen taitojen opettamisessa. Motorisella taidolla tarkoitetaan tavoitteellisia kognitiivisia toimintoja ja tahdonalaista lihastoimintaa yhdistävää suoritusta. Tutkimus on tarpeellinen niin lisääntyvän mobiililaitteiden opetuskäytön, muuttuvien perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden kuin aikaisemman tutkimustiedon vähyyden perusteella. Tavoitteenamme oli tutkia liikunnanopettajien tabletin käyttöä Fittsin & Possnerin (1967) määrittelemissä taidon oppimisen eri vaiheissa sekä opetustapahtuman ohjaamisessa, johon kuuluvat instruktio, näytöt ja palaute. Lisäksi selvitimme opettajien käsityksiä tablettien luomista mahdollisuuksista liikunnanopetuksessa.

Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa yhdistellään teoriasidonnaista ja aineistolähtöistä teemoittelua. Aineisto kerättiin avoimista kysymyksistä konstruoidulla verkkokyselylomakkeella joulukuun 2013 ja tammikuun 2014 välisenä aikana. Tutkimuksen kohderyhmäksi muodostui kahdeksan peruskoulun ja lukion tabletteja opetuksessaan hyödyntävää liikunnanopettajaa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tablettia hyödynnetään vaihtelevasti kaikissa taidon oppimisen eri vaiheissa. Tablettia käytetään monipuolisesti eri taitosisältöjen opettamiseen niin ulko- kuin sisäliikuntaympäristöissä. Opetustapahtuman ohjaamisessa tabletti monipuolistaa instruktiota visuaalisten näyttöjen avulla ja joissakin tapauksissa korvaa opettajan antaman instruktion kokonaan. Palautteen osalta tablettia käytetään kohderyhmässä eniten välittömän, suorituksen laatuun liittyvän videopalautteen antajana. Osa liikunnanopettajista oli huomannut tabletin käytön motivoivan oppilaita liikuntatunnilla. Opettajien vastauksista löytyi myös tutkimusten mukaan liikuntamotivaatiota lisäävän tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston syntymistä tukevia käyttötapoja. Selvästi positiivisia käyttökokemuksia ilmeni jonkin verran, mutta negatiivissävytteisiä ei yhtään. Tabletti koettiin hyödylliseksi myös opettajan oman työn organisoinnissa. Tablettien sovelluksia ja ominaisuuksia käytetään monipuolisesti ja niiden kanssa käytetään eri lisälaitteita, kuten mediatoistimia. Tabletin koko potentiaalia ei oltu vielä ehditty hyödyntämään.

Tulosten perusteella tablettia käytetään jokaisessa taidon oppimisen eri vaiheessa. Tulokset vahvistavat aikaisempia tutkimuksia tablettien eri ominaisuuksien, kuten videon, vaikutuksista taidon oppimiseen. Tutkimuksen mukaan tabletti tukee sellaisenaan koulun liikunnanopetusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Osmo Aspi; Veli-Pekka Nitovuori, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.