University of Oulu

Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Saved in:
Author: Hakala, Heidi1; Huttunen, Marika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405081357
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hakala ; M. Huttunen, 2014
Publish Date: 2014-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Manninen, Sari
Reviewer: Kielinen, Marko
Salakka, Markku
Manninen, Sari
Description:
Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää moniammatillisen tiimin jäsenten käsitysten kautta sitä, kuinka moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen koulussa. Halusimme saada selville mitä vahvuuksia moniammatillisella yhteistyöllä on sekä tuoda ilmi myös yhteistyötä haittaavia tekijöitä. Tutkimuksemme sijoittuu laajemmin sosiokonstruktivistiselle tieteen kentälle. Tutkimuksemme on laadullinen fenomenografinen tutkimus, jossa keskiössä ovat yksittäisten ihmisten käsitykset tutkittavasta aiheesta. Tutkimuksemme kohdejoukkona toimi yhden koulun moniammatillinen tiimi, joka koostui 18 jäsenestä. Koulutustaustaltaan he edustivat neljää eri ammattiryhmää. Tutkimusaineistomme koostuu neljästä eri osasta. Ensimmäinen osa on tiimin kirjallinen toimintakertomus, toinen osa koostuu videoidusta ryhmähaastattelusta, kolmas kirjallisista ryhmätuotoksista ja neljäs osa yksilöhaastatteluista. Aineiston analyysissa käytimme fenomenografista analyysia eli muodostimme aineistosta kolme eri tason kuvauskategoriaa. Tutkimuksemme osoittaa, että toimivan moniammatillisen yhteistyön kautta lapselle voidaan rakentaa eheä koulupäivä aina aamusta iltapäivään asti, lapsen parissa työskentelevien aikuisten oppilaantuntemus lapsesta paranee sekä yhteistyöstä syntyvä synergia tehostaa saatavilla olevien resurssien käyttöä. Moniammatillista yhteistyötä heikentävät yhteisen ajan puute sekä pirstaleinen tiedonsiirto. Myös toiminnan selkeyttämisessä ja organisoinnissa nähtiin parantamisen varaa. Suurimpana uhkana lasten hyvinvoinnin tukemiselle tiimin jäsenet kokivat ulkoapäin tulevat tekijät, jotka vaikuttivat tiimin pysyvyyteen ja siihen sitoutumiseen. Tutkimuksemme on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä koulukulttuurimme on muutoksessa. Esimerkiksi inkluusio, lisääntynyt maahanmuutto ja kouluissa ilmenevä häiriökäyttäytyminen luovat paineita sekä opettajille että oppilaille. Moniammatillinen yhteistyö muutoinkin kuin pelkästään oppilashuollon tekemänä voisi olla yksi keino helpottaa opettajien työtaakkaa ja työn kuormittavuutta, mutta myös keino vastata oppilaiden moninaisiin tarpeisiin sekä kouluviihtyvyyden lisäämiseen. Moniammatillisen yhteistyön lisääminen voisi toimia kouluyhteisöissä oppilashuoltotyöryhmän rinnalla ongelmia ennalta ehkäisevänä tukitoimena.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi HakalaMarika Huttunen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.