University of Oulu

Taustamelun vaikutus 4-vuotiaiden lasten keskushermostolliseen kuullun prosessointiin : kuuloherätevastetutkimus

Saved in:
Author: Häkli, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405081364
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Häkli, 2014
Publish Date: 2014-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtihalmes, Matti
Niemitalo-Haapola, Elina
Reviewer: Lehtihalmes, Matti
Heikkinen, Elisa
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää kuuloherätevasteiden (auditory event related potentials, AERP) avulla, miten taustamelu vaikuttaa tyypillisesti kehittyvien 4-vuotiaiden lasten keskushermostolliseen kuullun prosessointiin. Keskushermostollisen kuullun prosessoinnin osa-alueista tarkasteltiin esitietoista kuullun havaitsemista tutkimalla obligatorisia vasteita ja esitietoista kuullun erottelua tutkimalla poikkeavuusnegatiivisuus- eli MMN-vasteita hiljaisuudessa ja taustamelussa. Tutkielmassa haluttiin selvittää eroaako obligatoristen vasteiden ja eri devianttiärsykkeiden aikaansaamien MMN-vasteiden voimakkuus, sijoittuminen ja ajoitus hiljaisuudessa ja taustamelussa. Tutkimuksen koehenkilöt (N = 11) olivat tyypillisesti kehittyviä suomenkielisiä 4-vuotiaita lapsia (keski-ikä 4v 3kk). Koehenkilöiden korvat olivat terveet ja kuulo sekä kielellinen kehitys normaalia. Kuuloherätevastemittauksissa ärsykkeiden esittämiseen käytettiin monipiirreparadigmaa, jossa esiintyi standardiärsykkeitä (semisynteettiset suomen kielen tavut /kee/ tai /pii/), viisi erilaista poikkeavaa eli devianttiärsykettä (intensiteetti, vokaalin kesto, konsonantti, taajuus, vokaali) sekä novel- eli yllätysärsykkeitä. Ärsykesarjat esitettiin hiljaisuudessa ja puheensorinaa (babble) muistuttavassa taustamelussa. Analyysiin otettiin mukaan intensiteetin muutokselle, vokaalin keston lyhenemiselle, konsonantin vaihtumiselle, taajuuden muutokselle ja vokaalin vaihtumiselle syntyneet MMN-vasteet hiljaisuudessa ja taustamelussa. Myös standardiärsykkeille syntyneitä obligatoristen vasteiden eri komponentteja P1-N2-N4 tarkasteltiin erikseen hiljaisuudessa ja taustamelussa. Tulokset osoittavat, että taustamelu heikentää tilastollisesti merkitsevästi P1-vasteen voimakkuutta ja kasvattaa N2-N4-vasteiden voimakkuutta. Taustamelu ei vaikuta P1-N2 vasteiden sijoittumiseen. Puolestaan taustamelussa N4-vaste on voimakkaampi frontaalilinjassa kuin sentraalilinjassa, kun taas hiljaisuudessa N4-vasteen sijoittumisessa ei ole eroa. Taustamelu ei vaikuta obligatoristen (P1-N2-N4) vasteiden ajoitukseen. Lisäksi tulokset osoittavat, että konsonantin muutokselle syntyy hiljaisuudessa MMN-vaste, mutta ei enää taustamelussa. Intensiteetin muutokselle ei synny MMN-vastetta hiljaisuudessa eikä taustamelussa. Tulokset osoittavat, että taustamelu heikentää tilastollisesti merkitsevästi vokaalin keston lyhenemiselle ja vokaalin vaihtumiselle syntyneiden MMN-vasteiden voimakkuutta. Taustamelu ei vaikuta taajuuden muutokseen havaitsemiseen. Taustamelulla ei ole vaikutusta MMN-vasteiden sijoittumiseen ja ajoittumiseen. Tämä tutkimus tuo uutta tietoa taustamelun vaikutuksesta tyypillisesti kehittyvien 4-vuotiaiden lasten esitietoiseen kuullun havaitsemiseen ja esitietoisen kuullun erottelun tarkkuuden heikkenemiseen sekä N4-vasteen voimistumiseen taustamelussa. Lisäksi tämän työn havainnot taustamelun vaikutuksesta esitietoisen kuullun havaitsemisen eri osa-alueisiin ja esitietoiseen kuullun erotteluun ovat samansuuntaisia kuin aikaisemmat kouluikäisiä lapsia ja aikuisia koskevat tutkimustulokset. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että taustamelu heikentää auditiivisten sensoristen muistijälkien muodostumista tavujen akustis-foneettisille piirteille ja kuormittaa auditiivisen sensorisen muistin toimintaa. Taustamelu heikentää lingvististen muistiedustusten muodostumista tavuille, mikä edeltää pääsyä sanojen leksikaaliseen muotoon. Voidaan ehdottaa, että taustamelu heikentää akustis-foneettisten muistijälkien vertailuprosessia, mikä nähdään heikentyneenä MMN-vasteena. Taustamelun ennaltaehkäisy on aloitettava varhain, sillä lapset muodostavat suuren joukon, joiden puhe ja kieli ovat vasta kehittymässä, usein taustamelun ympäröimänä. Päiväkotien kuunteluolosuhteiden parantamiseen on puututtava, sillä taustamelulla voi olla pitkäaikaisia seurauksia lasten kielellisiin taitoihin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Häkli, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.