University of Oulu

Wildlife-matkailun aluetaloudelliset vaikutukset : tarkastelussa kalastus- ja metsästysmatkailu Lapin ja Kainuun maakunnissa

Saved in:
Author: Sarajärvi, Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geography, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405101371
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Sarajärvi, 2014
Publish Date: 2014-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saarinen, Jarkko
Reviewer: Saarinen, Jarkko
Paasi, Anssi
Description:
Tutkielmassa tarkastellaan wildlife-matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia Pohjois- ja Itä-Suomessa. Tavoitteena on selvittää valtion maiden kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Lapin ja Kainuun maakunnissa vuonna 2013. Lisäksi tarkoituksena on vertailla tuloksia kohdealueiden ja -ryhmien välillä, sekä arvioida kuinka paljon kalastus- ja metsästysmatkailijat kuluttivat rahaa yhteensä koko matkan aikana. Työn teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta keskeisestä osasta. Ensimmäiseksi käsitellään yleisesti wildlife-matkailuun liittyvää teoriakeskustelua sekä paneudutaan tarkemmin kalastus- ja metsästysmatkailuun. Toisessa osiossa tarkastellaan matkailun aluetaloudellisia hyöty- ja haittavaikutuksia. Lisäksi käsitellään aluetaloudellisten vaikutusten muodostumista ja käydään läpi yleisimmät tutkimusmenetelmät. Tutkimusaineisto on kerätty osana Metsähallituksen eräpalveluiden aluetaloushanketta. Hankkeessa kehitetään Metsähallituksen kalastus- ja metsästyslupa-asiakkaiden aluetaloudellisten vaikutusten seurantamenetelmää yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa. Aineisto kerättiin Internet-kyselynä kesän ja syksyn 2013 aikana. Tutkimusmenetelmänä sovellettiin pohjoismaisen mallin menomenetelmää, jossa hyödynnettiin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatavia ilmaisia aineistoja. Lapin maakunnan kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulovaikutukset olivat vuonna 2013 vajaa 8 miljoonaa euroa, josta kalastusmatkailun osuus oli noin 5 miljoonaa euroa ja metsästysmatkailun 3 miljoonaa euroa. Välitön kalastusmatkailutyöllisyys oli 22 henkilötyövuotta ja metsästysmatkailutyöllisyys 13 henkilötyövuotta. Yhteensä Lapin kalastus- ja metsästysmatkailun työllisyysvaikutus oli 35 henkilötyövuotta. Kainuun maakunnassa kalastus- ja metsästysmatkailun välittömät tulovaikutukset olivat vuonna 2013 yhteensä noin 3 miljoona euroa, josta kalastusmatkailun osuus oli 1,2 miljoonaa euroa ja metsästysmatkailun 1,8 miljoonaa euroa. Välitön kalastusmatkailutyöllisyys oli vajaa 6 henkilötyövuotta ja metsästysmatkailutyöllisyys 8 henkilötyövuotta. Yhteensä Kainuun kalastus- ja metsästysmatkailun työllisyysvaikutus oli 14 henkilötyövuotta. Tutkimuksen tulokset tulo- ja työllisyysluvuista eivät vaikuta olevan liioiteltuja. Vertailu on kuitenkin haastavaa, sillä kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudellisia vaikutuksia ei ole juurikaan tutkittu. Kokonaisuudessaan kalastus- ja metsästysmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset Lapin ja Kainuun maakunnissa ovat tulosten mukaan suhteellisen pieniä. Hyötyvaikutuksia alueiden talouksille voitaisiin lisätä, mikäli kalastus- ja metsästysmatkailu kehittyisivät elinkeinoina ja saisivat paremman jalansijan Suomen matkailussa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Karoliina Sarajärvi, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.