University of Oulu

Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden kokemuksia opetusharjoittelussa

Saved in:
Author: Palos, Marjo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405141381
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Palos, 2014
Publish Date: 2014-05-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kääriäinen, Maria
Reviewer: Kääriäinen, Maria
Ruotsalainen, Heidi
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena oli kuvailla terveystieteiden opettajaopiskelijoiden kokemuksia opetusharjoittelusta. Tutkielman lähestymistapa oli laadullinen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki vuonna 2008 opintonsa aloittaneet terveystieteiden opettajankoulutusohjelman opiskelijat (N=10) yhdessä yliopistossa. Aineisto kerättiin opetusharjoittelun jälkeen esseillä. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Opetusharjoittelun kokemukset muodostuivat arvioivan ajattelun kehittymisestä ja opetustyöstä oppimisesta. Arvioivan ajattelun kehittyminen ilmeni ajattelun apuvälineiden käyttämisenä sekä oman osaamisen ja kehittymisen arviointina. Ajattelun apuvälineiden käyttämisessä opiskelijat kokivat kokonaissuunnitelman hyödyllisenä, mutta haastavana opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Myös teemasuunnitelmaa opiskelijat pitivät oppimista tukevana, vaikkakin haasteellisena, opetusta suunnitellessa ja sen toteutuksessa. Ajattelun apuvälineenä käytettiin myös käsitekarttaa, joka koettiin mielekkäänä opetussisällön jäsentämisessä. Oman osaamisen kehittymisen ja opettajaidentiteetin arviointi ilmeni opiskelijoilla tavoitteiden saavuttamisena, ammatillisena kasvuna ja jatkuvana kehittymishaasteiden arviointina, sekä innostuneisuutena opettajan työhön ja epävarmuutena omasta opettajan roolistaan. Opetustyöstä oppiminen muodostui opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa oppimisesta, sekä ohjauksen ja arvioinnin kautta oppimisesta. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelijat oppivat opetuksen suunnittelun merkityksellisyyttä, opettaja-opiskelijasuhteen luomista, teorian soveltamista käytäntöön ja keskinäistä kollegiaalisuutta sekä opettajan pedagogisen osaamisen merkityksen ja opettajan persoonan välittymisen ymmärtämistä opiskelijoille. Ohjauksen ja arvioinnin kautta oppiminen ilmeni ohjaajien palautteiden ja tuen, vertaisarvioinnin ja oppilaspalautteiden kautta oppimisena. Tutkielman tuloksia voidaan käyttää kehitettäessä terveystieteiden opettajan koulutusohjelmaa opetusharjoittelun osalta. Koulutusohjelman opiskelijat voivat myös hyödyntää tuloksia, valmistautuessaan opetusharjoitteluun, tai arvioidessaan omia kokemuksiaan opetusharjoittelun jälkeen.
see all

The purpose of this master thesis was to describe experiences of health sciences student teachers in teaching practice. A qualitative approach was used, and the target group consisted of all those students (N=10) who, in 2008, had started their studies in the teacher education programme within health sciences at one university. The material was collected after teaching practice by using essays and interpreted by inductive content analysis. The experiences of teaching practice consisted of the development of evaluative thinking and of learning from teaching. The development of evaluative thinking manifested itself in the use of thinking tools as well as in evaluating one’s personal competence and development. In using thinking tools the students considered a comprehensive plan to be useful but challenging in the planning and evaluation of teaching. A thematic plan was also regarded by the students as supporting teaching but as challenging in the planning and implementation of teaching. A concept map was also employed as a thinking tool and found meaningful in analyzing the contents of teaching. The evaluation of developing personal competence and a teacher’s identity manifested itself in the achievement of goals by the students and in their professional growth as well as in the continuous evaluation of development challenges as well as in enthusiasm for a teacher’s work and in uncertainty of one’s role as a teacher. Learning from teaching included learning in the planning and implementation of teaching as well as learning by counselling and evaluation. In the planning and implemention of teaching the students learnt about the significance of planning teaching, about the creation of a teacher student relationship, about the application of theory to practice, about mutual colleagiality, and about the understanding by the students of the significance of a teacher’s pedagogical competence and personality. Learning by counselling and evaluation manifested itself in learning through feedback and support from counsellors, peer evaluation and feedback from the students. The findings of the thesis can be used in developing the teacher education programme in health sciences for the part of teaching practice. Students in the teacher education programme can also use the findings to prepare for teaching practice or to assess their personal experiences after the completion of that practice.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marjo Palos, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.