University of Oulu

Ihan yksilöitä, kuitenkin kaksosia : kaksosuuden kulttuurisia malleja 2000-luvun suomesta

Saved in:
Author: Karjalainen, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405151382
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Karjalainen, 2014
Publish Date: 2014-05-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Description:
Tutkielman aiheena olivat kaksosuuden kulttuuriset mallit. Tutkielman tavoitteena oli selvittää kaksosuuteen nähden eri positioissa olevien ihmisten kertomien kokemusten ja näkemysten pohjalta, millaisia kulttuurisia malleja kaksosuudella on kulttuurissamme, eli millaisia jaettuja merkityskokonaisuuksia kaksosuuteen liitetään. Mitä kaksosista ja kaksosuudesta siis ajatellaan, uskotaan, oletetaan ja kuvitellaan, ja kuinka heidän kanssaan toimitaan. Tutkielmassa kaksosuus ymmärrettiin paitsi yhdessä toisen ihmisen kanssa syntymisenä, myös yksilön kokemuksena, ja osana omaa identiteettiä, sekä yhteisön havainnoimana ja ymmärtämänä ominaisuutena sekä statuksena. Tutkimusta varten haastateltiin neljäätoista henkilöä, jotka olivat joko itse kaksosia, kaksosten läheisiä, tai henkilöitä, joiden lähipiirissä ei ollut kaksosia. Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä 20–41-vuotiaita ja yhtä lukuun ottamatta kaikki naisia. Kaikkia informantteja haastateltiin kerran. Tutkielman teoreettisena pohjana toimi kognitiivisen antropologian kulttuurimalliteoria. Teorian tärkeimpinä lähteinä käytettiin Bradd Shoren teosta Culture in Mind (1996), sekä Claudia Straussin ja Naomi Quinnin teosta A Cognitive Theory of Cultural Meaning (1997). Tutkielmassa hyödynnettiin kulttuurimalliteorian käsitystä merkitysten kulttuurisesta jaettavuudesta. Työssä tutkittiin, millaisia kaksosuuteen ja kaksosiin liitettyjä merkityksiä haastatteluista oli löydettävissä, ja millaisia kulttuurisia malleja niistä muodostui, eli millaiset käsitykset kaksosuuden ja kaksosten olemuksesta ovat kulttuurissamme jaettuja. Aineistossa kaksosuuteen liitetyistä merkityksistä ja merkitysjoukoista suurin osa asettui kahdenlaisten kattomallien alle, jotka nimettiin erityislaatuisen ihmissuhteen malleiksi ja riskinhallintamalleiksi. Nämä vaikuttivat olevan laajimmat ja merkittävimmät kulttuuriset mallit, jotka aineiston perusteella olivat ne, joiden kautta kaksosia ja kaksosuutta pyrittiin käsittämään ja selittämään. Erityislaatuisen ihmissuhteen mallit ovat kulttuurisia malleja, joiden mukaan kaksoset ovat jonkinlaisessa erityisessä yhteydessä suhteessa toisiinsa. Nämä mallit ilmenevät esimerkiksi siten, että sen, mitä toinen kaksosista tekee, sanoo, ajattelee tai on, ajatellaan olevan yhteydessä myös toiseen kaksoseen. Riskinhallintamallit taas ovat ikään kuin erityislaatuisen ihmissuhteen mallien kääntöpuoli. Erityinen, tavallisesta poikkeava sisarussuhde on osittain myös osa riskinhallintamalleja, sillä yksi riskinhallintamallien ytimessä olevista uhista on kaksossuhde ja yksittäisen kaksosen yhdistäminen kaksossisarukseen. Riskinhallintamallit perustuvat käsitykseen, jonka mukaan kaksosuus epätavallisena tai epänormaalina tilanteena altistaa erityisille riskeille, joita yksösten olemassaolossa katsota olevan. Merkittävää riskinhallintamalleissa on huoli kaksosten identiteettien, itsenäisyyden ja yksilöllisyyden tilasta ja kehityksestä. Lisäksi voitiin todeta, että vaikuttaa siltä, että kaksosuuden kulttuurisiin malleihin vaikuttavat voimakkaasti muutenkin länsimaisessa ja suomalaisessa kulttuurissa laajalle levinneet individualistiset mallit, psykologiset tai psykologisoivat mallit, dualistiset mallit ja tieteellisrationaaliset mallit
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Karjalainen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.