University of Oulu

Epäsanantoistotaidot kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä 6-vuotiailla lapsilla

Saved in:
Author: Ahonen, Marianne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405151385
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ahonen, 2014
Publish Date: 2014-05-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kunnari, Sari
Reviewer: Kunnari, Sari
Tolonen, Anna-Kaisa
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää 6-vuotiaiden kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden suomalaislasten epäsanantoistotaitoja. Tutkimus toteutettiin osana Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment -tutkimushanketta. Tutkimuksen koehenkilöinä oli 29 kielellisesti tyypillisesti kehittynyttä 6-vuotiasta lasta. Tutkimusmenetelminä käytettiin kielispesifiä epäsanantoistotestiä sekä kahta universaalia epäsanantoistotestiä. Tutkimuksessa verrattiin kielispesifillä ja universaalilla epäsanantoistotestillä saatuja tuloksia toisiinsa. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin sukupuolten välisiä eroja epäsanantoistotaidoissa. Tulokset osoittivat, että oikein toistettujen epäsanojen prosentuaalinen osuus vaihteli kielellisesti tyypillisesti kehittyneillä 6-vuotiailla lapsilla 62,5 ja 100 % välillä. Tutkimus osoitti, että kielispesifillä testillä ja universaalilla tasaisen painotuksen testillä mitattuna lasten epäsanantoistotaidoissa ei ilmennyt tilastollisesti merkitsevää eroa testien välillä. Sen sijaan kielispesifin ja universaalin suomen kielen painotuksen testin väliltä suoriutumisessa löydettiin tilastollisesti merkitsevä ero. Lapset suoriutuivat paremmin universaalissa suomen kielen painotuksen epäsanantoistotestissä kuin kielispesifissä epäsanantoistotestissä. Sukupuolella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta epäsanantoistotaitoihin. Tämän pro gradu -tutkielman tulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa. Tämän tutkimuksen tuloksista saadaan tietoa siitä, miten suomalaiset kielellisesti tyypillisesti kehittyneet 6-vuotiaat lapset keskimäärin suoriutuvat tutkimuksessa käytetyistä kolmesta epäsanantoistotestistä. Kliinisessä työssä tuloksia voidaan hyödyntää tarkasteltaessa kielellisesti tyypillisesti kehittyneiden lasten kielellistä kehitystasoa. Lisäksi sitä voidaan käyttää apuna mahdollisten kielellisten vaikeuksien tunnistamisessa ja diagnosoinnissa. Koska aineisto oli pieni, tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marianne Ahonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.