University of Oulu

Leikkaussalihenkilökunnan käyttäjäkokemus sähköisestä anestesiatietojärjestelmästä

Saved in:
Author: Huttunen, Hanna-Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405151394
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-L. Huttunen, 2014
Publish Date: 2014-05-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Reviewer: Rajanen, Mikko
Halonen, Raija
Description:
Anestesiatietojärjestelmästä on tullut oleellinen osa jokapäiväistä työelämää leikkaussalissa. Teknologian kehittyessä anestesiatietojärjestelmä levittäytyy Suomessa yhä useammalle erikoissairaanhoidon yksikölle sekä tulee olemaan tulevaisuudessa osa leikkaussalihenkilökunnan työelämää, koulutusta, terveyspalveluja ja kommunikaatiota. Anestesiatietojärjestelmä on uutta teknologiaa Suomessa, jonka vuoksi on hyvä tutkia sen käytettävyyttä ja käyttäjävuorovaikutusta leikkaussalihenkilökunnan näkökulmasta. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että käytettävyydeltään hyvä järjestelmä tukee tutkimusta, jossa huomioidaan käyttöliittymän toimivuus käyttäjän näkökulmasta. Uuden tietojärjestelmän suunnittelun tavoitteet perustuvat voimakkaasti käyttöliittymän käyttäjävuorovaikutukseen, jolla voidaan täydentää käytettävyyssuunnittelua. Käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen vaikuttavat hyvin monet asiat, kuten esimerkiksi aikaisempi kokemus, käyttötilanne, tunteet, odotukset, positiiviset käyttökokemukset sekä käytettävyysvirheet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia leikkaussalihenkilökunnan käyttäjäkokemuksia sähköisestä anestesiatietojärjestelmästä. Miten anestesialääkärit ja leikkaussalisairaanhoitajat kokivat anestesiatietojärjestelmän käytön sähköisessä muodossa pre,- intra- ja postoperatiivisessa vaiheessa. Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua sekä havainnointia. Teemahaastattelun avulla selvitettiin leikkaussalihenkilökunnan mielipiteitä ja näkökulmia uuden tietojärjestelmän käytettävyydestä ja käyttäjävuorovaikutuksesta. Teemahaastattelua varten laadittiin kysymyksiä aikaisemman tutkimuksen ja teorian pohjalta. Tämän tutkimuksen kysymykset painottuivat Nielsenin (1993) käytettävyysmalliin. Haastatteluja pidettiin kuusi kappaletta ja tutkimukseen osallistui anestesialääkäreitä, anestesiasairaanhoitajia sekä leikkaussairaanhoitajia. Työkokemusta haastatteluun vastanneilla oli 9–30 vuotta. Teemahaastattelun avulla kerätyn materiaalin ja analysoinnin perusteella voidaan todeta, että leikkaussalihenkilökunta on tyytyväinen anestesiatietojärjestelmän käytettävyydestä, ja kokevat myös tietojärjestelmän käyttäjävuorovaikutuksen miellyttäväksi hoidon eri vaiheissa. Tutkimus vahvisti aikaisemman tutkimuksen aiheesta ja samalla voidaan todeta, että anestesiatietojärjestelmän käytettävyyttä ja käyttäjäkokemuksia tulee tutkia lisää. Tutkimusaihe on ajankohtainen, koska tietojärjestelmän käyttäjäkokemuksia ei ole Suomessa aikaisemmin tutkittu.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Leena Huttunen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.