University of Oulu

Se vaan soi ja se luo jonkinlaista sellasta tunnelmaa siihen hetkeen : nuorten kokemuksia taustamusiikista

Saved in:
Author: Ijäs, Heli1; Palomaa, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405161399
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Ijäs; H. Palomaa, 2014
Publish Date: 2014-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Kuivamäki, Kari
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessamme kuvataan nuorten kokemuksia taustamusiikista. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää, millä tavoin nuoret määrittelevät taustamusiikin, mitä toiveita nuorilla on taustamusiikkiin liittyen, kuka heidän mielestään päättää taustamusiikista sekä millaisia tunteita ja ajatuksia taustamusiikki nuorissa herättää. Taustamusiikkia on tutkittu paljon markkinoinnin näkökulmasta, joten koemme taustamusiikin tutkimisen yksilön näkökulmasta tärkeänä ja tarpeellisena. Tutkimuksessamme kuvataan tiettyjen nuorten kokemuksia, mutta näistä kokemuksista voidaan löytää myös jotain yleistä.

Tavoitteenamme on tutkia nuorten kokemuksia taustamusiikista. Tästä johtuen tutkimuksemme on fenomenologinen tutkimus. Fenomenologia voidaan nähdä tutkimuksessamme asenteena, joka ohjaa tutkimuksellisia ratkaisujamme. Tämän lisäksi tutkimuksemme sisältää hermeneuttisia piirteitä. Otimme hermeneutiikan osaksi tutkimustamme tulkinnan tarpeen myötä. Keräsimme tutkimuksen aineiston haastattelemalla seitsemää nuorta. Käytimme haastatteluissa puolistrukturoitua haastattelumenetelmää. Jokainen haastattelu kesti noin kaksikymmentä minuuttia. Haastattelut toteutettiin Nuortenkahvila Bysiksessä tammi-helmikuun 2014 aikana.

Jaoimme aineistomme neljään merkityskokonaisuuteen: Taustamusiikin määritelmä, Kuka päättää taustamusiikista?, Toiveet taustamusiikille sekä Kokemus taustamusiikista, jota tarkastelemme ajan, paikan ja tilanteen näkökulmista. Olemme tarkastelleet näitä merkityskokonaisuuksia toisistaan erillään, mutta niiden väliset sidokset huomioiden koko tutkimuksemme ajan. Nämä neljä merkityskokonaisuutta muodostavat yhdessä kokonaiskuvan tutkittavasta ilmiöstä, joka on nuorten kokemus taustamusiikista.

Aineistomme pohjalta voidaan sanoa, että taustamusiikki tukee kokemuksia. Taustamusiikki ei yksinään herätä suuria tunteita, mutta yhdessä muiden ympäristötekijöiden kanssa taustamusiikilla voi olla merkittäviä vaikutuksia erilaisten kokemusten muodostumiseen. Taustamusiikki nähdään tärkeänä, hyödyllisenä ja tunnelman luojana. Nuoret kuulevat ja kuuntelevat nykyään musiikkia arkisten toimintojen ohella useista eri äänilähteistä. Matkapuhelimet näyttäytyvät luonnollisina musiikinkuunteluvälineinä. Nuoret toivovat taustamusiikkia pääasiallisesti kouluun. Nuoret pitävät tärkeänä, että taustamusiikki on aina tilanteeseen sopivaa, jolloin se ei saa muuttua häiritseväksi. Nuoret eivät koe itse tarvetta musiikilliseen vallankäyttöön, sillä siihen liittyy nuorten mielestä problematiikkaa. Nuoret eivät pidä taustamusiikkiin yleisellä tasolla liittyvää vallankäyttöä negatiivisena, sillä se nähdään luonnollisena tapahtumana.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Ijäs; Hanna Palomaa, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.