University of Oulu

3–5-vuotiaiden kädentaidot : tekemisen iloa ja taitojen oppimista

Saved in:
Author: Ahlholm, Katri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405161408
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Ahlholm, 2014
Publish Date: 2014-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karikoski, Hannele
Reviewer: Karikoski, Hannele
Moilanen, Jaakko
Description:
Varhaiskasvatuksen kädentaidoilla on pitkät perinteet fröbeliläisissä askarteluissa. Kädentaidot ovat yksi tärkeä osa varhaiskasvatuksen toimintaa. Tämä pro gradu -tutkielmani on jatkoa kandidaatin työlleni, jonka tein varhaiskasvatuksen kädentaidoista. Tutkimukseni merkittävyyttä lisää myös aikaisempien tutkimusten vähäisyys varhaiskasvatuksen kädentaidoista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevien neljän kunnan päiväkodeissa toteutettavia kädentaitoja 3–5-vuotiaiden lasten ryhmissä. Kuntien alueella on yhteensä neljä päiväkotia, joissa on kuusi tutkimukseni lasten ikämarginaaliin sopivaa ryhmää. Lisäksi selvitän tutkimuksessani lasten toiveita ja lastentarhanopettajien toteutuksia kädentaidoissa sekä sitä, kohtaavatko ne toisensa toiminnassa. Tutkimusprosessin aikana muotoutuneet tutkimusongelmat ovat: 1) Mitä ovat varhaiskasvatuksen kädentaidot? 2) Miten lastentarhanopettajat toteuttavat kädentaitoja varhaiskasvatuksen arjessa? 3) Miten lasten ja lastentarhanopettajien ajatukset kohtaavat toisensa kädentaitojen osalta? Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa tutkittavaa kohdetta lähestytään tapaustutkimuksen kautta. Keräsin aineistoa kahdella tavalla sekä lastentarhanopettajilta että heidän lapsiryhmiensä lapsilta. Lähetin lomakehaastattelut postitse kahdeksalle lastentarhanopettajalle, joista viisi palautti lomakkeen. Lisäksi haastattelin kolmea lastentarhanopettajaa kasvotusten. Lasten käsityksiä tutkittavasta tapauksesta sain lomakehaastattelujen sekä kuvadokumenttien avulla. Kuvadokumentit tässä tutkimuksessa tarkoittavat lasten piirtämiä piirustuksia kädentaitojen toiveista. Lastentarhanopettajat toteuttivat omissa ryhmissään sekä lasten haastattelut että piirrättämisen. Lasten haastatteluita toteutui yhteensä kymmenen ja lasten piirustuksia palautui 51 kappaletta. Aineiston analysoinnin tein sisällönanalyysin avulla. Lasten haastatteluissa käytin samaa analyysimetodia kuin lastentarhanopettajien haastatteluissakin. Lasten tuottamien kuvadokumenttien analysoinnissa kiinnitin huomion työn nimeen ja siinä mahdollisesti mainittuihin kädentaitojen materiaaleihin. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lastentarhanopettajat näkevät varhaiskasvatuksen kädentaidot laajana kokonaisuutena. Kädentaitojen osa-alueisiin kuuluvat askartelu, käsityö pehmeine materiaaleineen sekä nikkarointi kovine materiaaleineen. Varhaiskasvatuksen kädentaidot ovat suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Kädentaidoissa lapsi oppii ja kehittyy monipuolisen toiminnan avulla. Kädentaitojen toteuttamisessa lastentarhanopettajat käyttävät aiheeseen johdattelun apuna motivointia. Erilaisten materiaalien ja välineiden monipuolinen kokeileminen kuuluvat olennaisesti kädentaitojen toteutukseen. Tämän tutkimuksen mukaan lasten toiveet ja lastentarhanopettajien toteutukset kädentaidoissa kohtaavat aika hyvin. Lastentarhanopettajat toteuttivat eniten askartelua ja myös lapset toivoivat sitä eniten. Tutkimukseni tulokset eivät ole tapaustutkimuksen mukaan yleistettävissä. Saadut tulokset kuitenkin kertovat ajankohtaista tietoa varhaiskasvatuksen kädentaidoista ja niiden toteuttamisesta sekä tukevat osaltaan aikaisempien tutkimusten tuloksia. Tutkimusaiheeni ja esittämäni kysymykset saivat lastentarhanopettajat miettimään omaa työtään ja toimintaansa, joten näin voi olla lukijankin kohdalla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katri Ahlholm, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.