University of Oulu

Oppilaiden kokemuksia ongelmalähtöisestä ympäristötiedon opiskelusta yhteisöllisessä oppimisessa iPadien avulla

Saved in:
Author: Heikkilä, Anni1; Karsikas, Annariikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405161420
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Heikkilä; A. Karsikas, 2014
Publish Date: 2014-05-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielman aiheena oli tutkia oppilaiden kokemuksia ongelmalähtöisestä ympäristötiedon opiskelusta yhteisöllisessä oppimisessa iPadien avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisena 5.-luokkalaiset oppilaat kokevat yhteisöllisen opiskelun, millä tavoin 5.-luokkalaiset oppilaat kokevat ongelmalähtöisen oppimisen rakenteen oppimisen kannalta hyödylliseksi, sekä miten iPadien käyttö tukee 5.-luokkalaisten yhteisöllistä oppimista. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaus-, toiminta- ja interventiotutkimuksena. Tulokset muodostuivat osallistuvan havainnoinnin ja puolistrukturoidun haastattelun avulla kerätyistä tiedoista.

Tutkimusjoukko muodostui erään Oulun alueen koulun 5. luokasta, jossa oli kaksikymmentä oppilasta. Kaikki luokan oppilaat osallistuivat tutkimuksen toteutukseen. Tutkimus sisälsi yhteensä neljä oppituntia, jotka kestivät 45 minuuttia kerrallaan. Viimeisen oppitunnin jälkeen tutkijat haastattelivat viittä tutkimusjoukon oppilasta ja jokainen haastattelu kesti noin kymmenen minuuttia. Tutkimuksen keskeisin osa muodostui pidetyistä oppitunneista ja haastatteluista, jotka pidettiin helmikuussa 2014.

Tutkimustulosten mukaan yhteisöllinen oppiminen tehosti oppimista ja loi oppimistilanteen itsenäistä työskentelyä miellyttävämmäksi. Lisäksi yhteisöllinen oppiminen loi mahdollisuuksia keskustelulle sekä opetti työhön sitoutumista ja yhteisen päämäärän tavoittelua. Tutkimukseen osallistuneet oppilaat ymmärsivät itsenäisen työskentelyn sekä yhteisöllisen oppimisen yhteensovittamisen merkityksen. Näiden oppimistapojen yhteensovittaminen vaati ryhmältä tasa-arvoista tehtävien jakoa sekä jokaisen ryhmänjäsenen henkilökohtaista vastuunkantoa yhteisestä tehtävästä. Henkilökohtainen vastuu nousi esille myös iPadien käytön yhteydessä ryhmätyöskentelyn aikana. Oppilaat kokivat iPadien käytön ideoita tuottavaksi, motivoivaksi sekä ryhmätyöskentelyä helpottavaksi ja nopeuttavaksi työskentelyvälineeksi.

Opetushallituksen laatiman valtakunnallisen opetussuunnitelman (2004, 16) mukaan fyysisen oppimisympäristön tulee tukea oppilaiden kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Koulun tulee antaa tilaisuuksia teknisten laitteiden hyödyntämiseen niin yksin kuin ryhmässäkin. Lisäksi opetusvälineet tulee järjestää siten, että ne mahdollistavat erilaisten opetusmenetelmien käytön.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Heikkilä; Annariikka Karsikas, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.