University of Oulu

Venäläisten asenteiden muodostuminen luomuruokaa kohtaan

Saved in:
Author: Vasankari, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405231470
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Vasankari, 2014
Publish Date: 2014-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juga, Jari
Nuojua, Outi
Reviewer: Juga, Jari
Nuojua, Outi
Description:
Työn tavoitteena on selvittää millaisia asenteita venäläisillä on luomuruokaa kohtaan. Tavoitteena on selvittää venäläisten asenteita luomuruokaa kohtaan syvällisemmin, kuin vain selvittämällä asenteiden suuntaa, eli ovatko asenteet positiivisia vai negatiivisia. Venäjän luomutuotteiden markkinat kasvavat, mutta venäläisten luomuruuan kuluttamista koskevia tutkimuksia kaivataan lisää. Asenteet vaikuttavat luomuruuan kuluttamiseen keskeisesti ja asenteet luomuruokaa kohtaan saattavat vaihdella eri kulttuurien välillä. Syvällisemmän ymmärryksen kehittäminen venäläisten asenteista luomuruokaa kohtaan voi auttaa parantamaan luomutuotteiden markkinointia Venäjän markkinoilla. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimusote valittiin, koska se tähtää tulkintaan ja tutkittavien näkökulmien ymmärtämiseen. Tämä sopii hyvin yhteen tutkimuksen tavoitteen eli asenteiden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Tutkimuksessa haluttiin myös jättää tilaa mahdollisille uusille aineistosta nouseville tekijöille ja tähän laadullisen tutkimuksen katsottiin sopivan paremmin. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena. Haastattelumuodoksi valittiin teemahaastattelu, jossa haastateltavien tulkinnat ja asioille antamat merkitykset ovat keskeisiä. Tutkimuksissa haluttiin jättää tilaa vastaajien omille näkemyksille aiheesta. Tutkimuksen tulokset eivät olennaisesti eronneet aiemmissa tutkimuksista joissa on käsitelty asenteita luomuruokaa kohtaan. Tutkimukseen osallistuneiden venäläisten asenteet luomuruokaa kohtaan olivat hyvin myönteisiä. Asenteissa painottuivat etenkin terveyteen liittyvät arvot ja asenteet, kun taas ympäristöön liittyvien arvojen ja asenteiden merkitys oli pienempi. Lisäksi vastaajien asenteisiin luomuruokaa kohtaan vaikuttivat käsitys luomuruuasta ja asenteet luomuruuan ostamista kohtaan. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää suunniteltaessa luomuelintarvikkeiden markkinointia Venäjän markkinoilla. Tuloksia voidaan hyödyntää, myös uusien venäläisten luomuruuan kuluttamista käsittelevien tutkimusten suunnittelussa. Tutkimuksen tavoitteena oli antaa rikas kuvaus venäläisten asenteista luomutuotteita kohtaan. Tutkimuksen yleistettävyys on kuitenkin pienestä näytteestä johtuen huono.
see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Vasankari, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.