University of Oulu

Kumppanuutta yli maakuntarajojen : Raahen Alpuan ja Kuhmon Lentiiran kylien välinen ylimaakunnallinen yhteistyö kylien kehittämisen mahdollisuutena

Saved in:
Author: Huotari, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geography, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.3 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405231472
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Huotari, 2014
Publish Date: 2014-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Moisio, Sami
Muilu, Toivo
Reviewer: Muilu, Toivo
Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:
Tämän tutkielman tavoitteena oli rakentaa konkreettista yhteistyötoimintaa kahden eri maakunnassa sijaitsevan kylän välille. Tutkielman tarkoituksena oli myös tutkia kylätoiminnan merkitystä kyläläisille sekä kylätoiminnan näkymistä kylien paikallisessa kehittämisessä. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin kylän ja kunnan keskinäistä suhdetta sekä sitä, miten kylät otetaan huomioon kuntien kehittämispolitiikassa. Tutkimuskohteina olivat Alpuan kylä Raahesta ja Lentiiran kylä Kuhmosta. Kirjallisina tutkimusaineistoina olivat kylien toimintakertomukset ja -suunnitelmat, kyläkirjat sekä muut kylätoimintaan liittyvät dokumentit. Lisäksi aineistoina olivat Raahen ja Kuhmon kuntien kehittämisstrategiat ja maaseutusuunnitelmat. Kirjallisiin aineistoihin käytettiin laadullista sisällönanalyysimetodia, jonka avulla aineistot kuvattiin tärkeimpien merkitysten esille nostamiseksi. Empiirisinä tutkimusaineistoina olivat kylien yhteiset viikonlopputapaamiset molemmilla kylillä ja näiden tapaamisten aikana toteutetut ideointityöpajat. Näiden osallistavien suunnittelu- ja tutustumismenetelmien kautta Alpuan ja Lentiiran kyläläiset tuotiin toistensa luokse ja kyläläiset saivat itse osallistua yhteistyönsä suunnitteluun. Kylien tapaamisten aikana tehtiin myös osallistuvaa havainnointia kylien tilanteista. Lisäksi empiiristä tutkimusaineistoa saatiin kyläläisille tehdyistä teemahaastatteluista ja kuntien edustajille tehdyistä asiantuntijahaastatteluista. Molemmissa kylissä on aktiivista kylätoimintaa, jossa yhdistyvät perinteinen kylätoiminta ja hanketoimintaan pohjautuva kehittämistyö. Kylätoiminnan koettiin lisäävän ennen kaikkea yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa kylissä. Sekä Alpuan että Lentiiran kylissä kyläyhdistykset tekevät myös suunnitelmallista kehittämistyötä hanketoiminnan kautta. Kylien oma kehittämisvastuu tulee todennäköisesti kasvamaan kuntien koon kasvaessa kuntaliitosten myötä ja tähän ovat myös Alpua ja Lentiira varautuneet omissa paikallisissa kehittämistavoitteissaan. Tämän tutkielman päätavoite kylien ylimaakunnallisesta yhteistyöstä toteutui Alpuan ja Lentiiran kylien välillä. Kyliä yhdistivät samanlaiset vastoinkäymiset ja kokemukset, kuten kyläkoulun lakkautus. Yhteistyön nähtiin tuovan ennen kaikkea uusien ajatuksien ja kokemuksien vaihtoa Alpuan ja Lentiiran välille. Yhteistyön sovittiin jatkuvan tutustumisella molempien kylien tapahtumiin kesällä 2014. Lisäksi kyläläiset löysivät yhteistyöteemoja, joiden ympärille on mahdollista rakentaa yhteisiä hankkeita tulevaisuudessa. Kunnan ja kylän välinen yhteistyö koettiin tämän tutkielman tutkimusalueilla hankalaksi. Kylät otetaan Raahen ja Kuhmon kuntien "virallisessa" kehittämispolitiikassa hyvin huomioon, mutta kylätasolta tarkasteltuna keskusteluyhteyksien koettiin toimivan huonosti kyläläisten ja kuntien edustajien välillä. Molemmissa kunnissa on kuitenkin kehitetty alustavasti lähidemokratiamallia, jonka toivotaan parantavan kunnan ja kylien yhteistyötä sekä kyläläisten vaikuttamismahdollisuuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anne Huotari, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.