University of Oulu

Ihmisen terveys ekosysteemipalveluna : ympäristötekijöiden ja kroonisten tulehdussairauksien välinen yhteys

Saved in:
Author: Virta, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geography, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.9 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405231479
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Virta, 2014
Publish Date: 2014-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hjort, Jan
Alahuhta, Janne
Reviewer: Hjort, Jan
Alahuhta, Janne
Description:
Biodiversiteetti on heikentynyt maailmanlaajuisesti viimeisten vuosikymmenien aikana. Sillä on todettu olevan negatiivisia vaikutuksia ihmisen terveydelle. Biodiversiteetti toimii ekosysteemipalveluiden perustana ja molemmat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin ja myös terveyteen. Biodiversiteetti-hypoteesin mukaan ympäristön tila vaikuttaa ympäristön ja elimistön mikrobeihin. Elimistön mikrobeilla on merkittävä rooli immuniteetissä. Tämä ilmiö on mahdollisesti vaikuttanut kroonisten tulehdussairauksien voimakkaaseen yleistymiseen viime vuosikymmenien aikana. Biodiversiteetti-hypoteesi on uusi lähestymistapa ympäristön ja terveyden välisen yhteyden tarkastelussa. Tutkielmassa pyritään selvittämään ympäristön ja kroonisten tulehdussairauksien yhteyttä Suomen mittakaavassa, kuntapohjaisen aineiston avulla. Tutkimusajankohtana toimivat vuodet 2000–2010. Tutkittavat sairaudet ovat astma, 1 tyypin diabetes ja tulehdukselliset suolistosairaudet. Sairausaineisto perustuu Kansaneläkelaitokselta saatuihin lääkekorvaustietoihin. Ikäryhminä toimivat astman ja 1 tyypin diabeteksen kohdalla alle 15-vuotiaat ja tulehduksellisten suolistosairauksien kohdalla 15–29-vuotiaat. Näihin sairauksiin vaikuttavia ympäristötekijöitä selvitetään yleistetyn additiivisen mallin (GAM) avulla. Myös sosioekonomisten tekijöiden vaikutuksia selvitetään. Lisäksi tarkastellaan tutkittavien sairauksien maantieteellisiä esiintyvyyksiä. Mann Whitneyn U-testillä selvitetään sukupuolten välisiä eroja esiintyvyyksien suhteen. Spearmanin järjestyskorrelaatiotestin avulla tarkastellaan tutkittavien sairauksien riippuvuuksia ympäristö- ja sosioekonomisten tekijöiden kanssa. Alle 15-vuotiaiden astman esiintyvyydessä on havaittavissa suhteellisen selkeitä alueellisia eroja, koska Itä- ja Pohjois-Suomessa astman havaittiin olevan jonkin verran yleisempää kuin muualla Suomessa. Talven lämpötiloilla voi olla vaikusta tähän. Astman esiintyvyydessä on eroja sukupuolten välillä, mutta niissä ei havaittu alueellisia eroja. Astmaan vaikuttavaksi tekijäksi valikoitui lopulta talven ilmastoa kuvaava tammikuun keskilämpötila. Tulosten pohjalta voidaan sanoa, että tammikuun keskilämpötilan laskiessa alle 15-vuotiaiden astman esiintyvyys yleistyy. 1 tyypin diabeteksen ja tulehduksellisten suolistosairauksien kohdalla tulokset eivät olleet yhtä selkeitä, eikä niihin vaikuttavia tekijöitä saatu selville GAM-mallinnuksen avulla. Joskin 1 tyypin diabeteksen esiintyvyydessä on eroja sukupuolten välillä, mutta niiden kohdalla ei havaittu alueellisia eroja Suomen sisällä. Kuntapohjaisen aineiston käyttö tuotti haasteita, mutta tulokset eivät myöskään poissulje kroonisten tulehdussairauksien ja ympäristön välistä yhteyttä. Ympäristön ja kroonisten tulehdussairauksien välisen yhteyden selvittäminen olisi mielekkäämpää pienemmällä tutkimusalueella ja tarkempaan paikkatietoon perustuvan informaation avulla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Virta, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.