University of Oulu

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa

Saved in:
Author: Alanko, Ville-Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405241499
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-M. Alanko, 2014
Publish Date: 2014-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Warsta, Juhani
Reviewer: Pahnila, Seppo
Warsta, Juhani
Description:
Oulun Yliopiston opiskelijat siirtyivät vuoden 2013 kesällä uuteen, pilvipalvelupohjaiseen sähköpostijärjestelmään vanhasta yliopiston tietohallinnon ylläpitämästä palvelinpohjaisesta järjestelmästä. Opiskelijoiden näkemyksiä muutosta kohtaan ei ollut kartoitettu ennen muutosta ja tämä tutkimus suoritettiin, jotta opiskelijoiden mietteitä saadaan kartoitettua ennen muutoksen ajankohtaa. Taustatietoa tutkimusta varten haettiin kirjallisuudesta kartoittamalla pilvipalveluiden tekniikat ja mitä pilvipalvelut yleensäkin ovat. Pilvipalveluiden eri palvelutasot määrittävät millä laajuudella niissä palveluita voidaan pyörittää. Tutkimuksen kannalta oleellisin taso, Sovellustaso, pyörittää esimerkiksi Microsoftin Exchange-pohjaista pilvisähköpalvelua, johon opiskelijoille tuleva sähköpostijärjestelmä kuuluu. Sovellustasolla pilvipalvelussa pyörivä sovellus käyttää hajautettuja resursseja eli palvelimia, jotka keskustelevat keskenään pilvipalvelun infrastruktuurissa. Tämä tehokas ja skaalautuva verkosto tarjoaa laajoja laajentumismahdollisuuksia resurssikysynnän mukaan ja tarjoaa laajat yhteysmahdollisuudet. Yliopistossa on tärkeää, että henkilöiden yksityisyys säilyy ja ettei opiskelijoiden data sekaannu keskenään. Yksityisyys on tämän tutkimuksen yksi muuttuja ja yksityisyyden osalta pyritään selvittämään miten yksityisyyden tuntemus vaikuttaa opiskelijan käyttöaikomuksiin sähköpostinmuutoksen suhteen. Yksityisyys ei ole ainoa tässä tutkimuksessa käytettävä muuttuja, vaan lisäksi käytetään käyttäytymisteoriamallin muuttujia. Käyttäytymisteoriamallia käytetään ihmisen käyttäytymisen tutkimiseen ja tässä tutkimuksessa sitä hyödynnetään kartoittamaan opiskelijoiden motivaatiotekijöitä sähköpostimuutosta kohtaan. Tutkimuksen suoritusajankohta oli kesä 2013, jolloin Oulun Yliopiston opiskelijoille lähetettiin kutsu vastaamaan sähköiseen kyselyyn. Tutkimus oli laadultaan määrällinen tutkimus ja kyselyllä kerättyjen vastausten perusteella saatiin monenlaisia tuloksia. Tärkeimmät tulokset olivat, että opiskelijat suhtautuvat pilvisähköpostiin siirtymiseen suvaitsevaisesti, mutta kokevat yksityisyyden säilymisen suhteen pientä varautuneisuutta. Yliopiston ulkopuolisen palveluntarjoajan ei koettu aiheuttavan kriittistä uhkaa opiskelijoiden sähköpostien yksityisyydelle eikä ole esteellinen tekijä uuden sähköpostipalvelun käytölle. Lisäksi opiskelijat kokivat vertaistuen olevan tärkeässä asemassa muutoksesta selviämisessä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville-Matti Alanko, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.