University of Oulu

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat osana erikoissairaanhoidon strategiaa ja johtamista Suomessa

Saved in:
Author: Saarela, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405271504
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Saarela, 2014
Publish Date: 2014-05-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suhonen, Marjo
Reviewer: Suhonen, Marjo
Paasivaara, Leena
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata miten sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ovat muuttuneet Suomessa 2000-luvulla ja miten sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat heijastuvat erikoissairaanhoidon strategiaan ja johtamiseen. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan strategian käsitettä, sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioiden erityispiirteitä, terveydenhuollon johtamisen erityispiirteitä, strategista johtamista ja strategisen osaamisen johtamista. Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen eli kvalitatiivinen. Tutkimus oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa Sosiaali- ja terveysministeriön 2000-luvulla julkaisemille sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioille tehtiin sisällön analyysi, jonka avulla selvitettiin mitä muutoksia strategioissa on tapahtunut 2000-luvulla ja sisällön analyysin pohjalta muotoutuivat tutkimuksen toisen vaiheen teemahaastattelun teemat. Tutkimukseen valittiin tarkoituksenmukaisella otannalla kymmenen (n=10) erikoissairaanhoidon johtajaa. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla ja analysoitiin deduktiivisella sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten mukaan valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat eivät ole muuttuneet juurikaan 2000- luvun aikana. Ainoastaan sähköisten tiedonhallintajärjestelmien vaikuttavuutta on korostettu ensimmäisen sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian julkaisemisen jälkeen. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat ovat osana erikoissairaanhoidon strategiaa. Johtamiseen sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat heijastuivat monin eri tavoin ja johtamisessa tarvitaan ymmärrystä strategiasta sekä strategisesta johtamisesta että strategisen osaamisen johtamisesta. Tutkimustulokset antavat tietoa sosiaali- ja terveyspolitiikan strategioista sekä niiden heijastumisesta erikoissairaanhoidon strategiaan ja johtamiseen.
see all

The purpose of this study is to describe how social and health policy strategies have changed in Finland in the 2000s, and how social and health policy strategies are reflected in specialised health care strategy and management. The theoretical framework of the study looks at the concept of strategy, the special features of social and health policy strategies, the special features of health care management, strategic management and the management of strategic competence. The approach used in the study is qualitative. The study consisted of two phases. In the first phase, the contents of the social and health policy strategies published by the Ministry of Social Affairs and Health in the 2000s were analysed. Based on the analysis, changes in the strategies in the 2000s were examined, and themes for the themed interviews used in the second phase of the study were formulated. Ten (n=10) directors of specialised health care were selected for the study with purposeful sampling. The data were collected with themed interviews and analysed with deductive content analysis. According to the findings, national social and health policy strategies have undergone very little change in the early 2000s. The only change since the publication of the first social and health policy strategy is emphasising the impact of electronic data management systems. Social and health policy strategies are part of specialised health care strategy. Social and health policy strategies were reflected in management in many ways. That is why understanding strategies, strategic management and the management of strategic competence is needed in management.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Saarela, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.