University of Oulu

Asemakaavoituksen työkalut energiatehokkaaseen rakennettuun ympäristöön : case: Hiukkavaaran ekokylä

Saved in:
Author: Pitko, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.6 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405271510
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pitko, 2014
Publish Date: 2014-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Hentilä, Helka-Liisa
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Koiso-Kanttila, Jouni
Nykänen, Kari
Hentilä, Helka-Liisa
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Description:
Diplomityöni käsittelee asemakaavaprosessin mahdollisuuksia edistää energiatehokkuutta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Keskityn asemakaavaprosessiin liittyviin työkaluihin, joilla pyritään tunnistamaan energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja, rajoittamaan energiatehokkuuden kannalta epäsuotuisan ympäristön syntymistä, mahdollistamaan energiatehokas elämäntapa suunnittelualueella, luomaan edellytyksiä tulevalle energiankulutuksen tehostamiselle sekä edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä rakennusten lämmön- ja sähkönkulutuksessa. Rakennetun ympäristön energiankulutus käsittää rakennusten ja infrastruktuurin rakentamisen sekä käytön aikaisen energiankulutuksen. Olen tunnistanut neljän esimerkkikohteen kautta erilaisia asemakaavaprosessien käytössä olevia energiatehokkuuden ohjauskeinoja. Suunnittelua ohjaavat työkalut ovat esisuunnitteluvaiheessa kaavarunko tai yleissuunnitelma ja niihin liittyvät selvitykset sekä suunnitelmat. Kaavahankkeen käynnistymisvaiheessa suunnittelua ohjaavia työkaluja ovat arvioitavien vaikutusten, osallisten ja asemakaavaa varten tehtävien suunnitelmien ja selvitysten määrittäminen. Rakentamista ohjaavat työkalut ovat asemakaavakartta, asemakaavamerkinnät ja -määräykset sekä rakentamistapaohjeet, joita käytetään ehdotus- ja luonnosvaiheessa. Toteutusvaiheessa työkaluna on tontinluovutusehdot. Käsittelen työkalujen käytettävyyttä ja pohdin, miten asemakaavaprosessia tulisi kehittää energiatehokkuutta paremmin edistäväksi ja tarvitaanko uusia työkaluja. Tutkimusaineistona työssäni on neljä suomalaista aluetta, joiden asemakaavoille on asetettu energiatehokkuuteen pyrkiviä tavoitteita. Kohteet ovat Porvoon Skaftkärrin Toukovuoren asemakaava, Oulun Hiukkavaaran Kivikkokankaan asemakaava, Tampereen Vuoreksen Isokuusen aloituskortteleita ja länsiosaa koskeva asemakaava sekä Espoon Finnoon keskuksen asemakaava. Tutkimusmenetelmänäni on tapaustutkimus. Diplomityöni loppuosa koostuu ekokylän suunnitelmasta, jonka olen laatinut Oulun Hiukkavaaraan. Ekokylän asemakaavassa käyttämäni rakentamista ohjaavat työkalut keskittyivät pääasiassa luomaan energiatehokkaan elämäntavan mahdollistavaa ympäristöä. Käytin myös rakentajaa sitovia, luonteeltaan rajoittavia työkaluja. Työkalujen kohdalla pohdin niiden vaikuttavuutta sekä heikkouksia ja vahvuuksia energiatehokkaan rakennetun ympäristön edistämisessä.
see all

My diploma work deals with the tools of town planning to promote energy efficiency in planning and building of the built environment. I focus on the tools of town planning which aim to identify the energy efficient solutions, limit the harmful solutions, enable an energy efficient lifestyle in the planning area, create prerequisites for energy efficient solutions in the future and promote renewable energy use in the heating and electricity in the buildings. Energy use in built environment consists of both the use and the building of the buildings and infrastructure. I have identified the tools of town planning to promote energy efficiency through four example areas. The tools to guide the planning process are unofficial general planning and the reports which are made in the preplanning state. When the actual planning starts the tools to guide the planning are the planning of the evaluation of the effects of the plan, planning of the interested parties and planning of the reports to be made. Tools that will guide the building are the town plan and its details and instructions for the builders which are made in the planning state. During the carrying out of the plan the tool to guide the building is the tenancy on ground rent. I will deal with the usability of the tools and reflect on how they should be improved or should there be some new tools. My research data consists of four Finnish areas in which there were goals of energy efficiency in their town planning process. The areas are Toukovuori in Porvoo, Kivikkokangas in Oulu, Isokuusi in Tampere and Finnoo in Espoo. My research method is case study. The last part of my diploma work consists of the plan of an eco-village which I have drawn to the Hiukkavaara area in Oulu. The tools to guide the construction I have used in the town plan of eco village are mostly about creating the possibilities to live an energy efficient life in the planning site. I also used more binding tools which have the character of limiting. While using those tools I reflect their impressiveness and the weaknesses and strengths of the tools.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Pitko, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.