University of Oulu

The functions of a project management office in an IT infrastructure outsourcing context

Saved in:
Author: Niemelä, Atte1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405281522
Language: English
Published: Oulu : A. Niemelä, 2014
Publish Date: 2014-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Jaakko
Reviewer: Kujala, Jaakko
Description:
This thesis studies the structure of project management offices (PMO), the functions they usually contain and the ways that they can be organized. The study’s objective is to find out what kind of a project management office structure best supports the operations of an IT outsourcing and consulting services providing multinational company’s Nordic project delivery. The methodology chosen for this study is qualitative. The research tools are literature reviews and interviews conducted in the target organization. Based on the results of the reviews and interviews, an answer for the research questions has been composed, as well as a recommendation on the structure and tasks of the PMO in the target organization. The basis of this study is previous literature on the way of organizing PMOs, different PMO maturity models and on the functions that PMOs contain. The literature review has been applied to the composition of an interview questionnaire which was used for interviewing employees of the target organization. The most important result of this study, the recommendation on the structure and organization of the PMO, is therefore based on both earlier research as well as on new empirical research conducted only for the purposes of this study. The most important result of this study is a project management office model, which can be applied to IT consulting services offering project and services companies, if the internal processes of the companies are at a sufficiently formal level. The PMO should support project delivery by allocating project resources, by acting as a coordinator between parallel projects, by capturing and recording lessons learned from closed projects for later use in the organization and by developing the project management methodologies within its host organization. New research subjects for further study in the field of project management research have been identified as a result of the study. The results of the study will be used in the target organization for the re-organization of the PMO, where applicable. The results can be generalized for companies of the same type either in IT or other project business and utilized for internal development.
see all

Työssä tutkitaan projektinhallintatoimistojen (project management office, PMO) rakennetta, niiden yleisesti suorittamia tehtäviä sekä organisointitapoja. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millainen projektinhallintatoimiston malli soveltuu parhaiten tukemaan IT-ulkoistusta sekä -konsultointia tarjoavan monikansallisen yrityksen Pohjoismaiden projektitoimitusta. Tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä on laadullinen. Tutkimuksen välineinä on hyödynnetty kirjallisuuskatsausta sekä haastattelututkimusta kohdeyrityksessä. Saatujen tulosten perusteella on laadittu vastaus asetettuihin tutkimuskysymyksiin sekä suositus projektinhallintatoimiston organisointitavasta sekä projektinhallintatoimiston tehtävistä kohdeyrityksessä. Työssä on tutkittu aiempaa tutkimuskirjallisuutta projektinhallintatoimistojen organisointitapojen, maturiteettimallien sekä niiden suorittamien tehtävien osalta ja sovellettu kirjallisuuskatsauksen tuloksia empiirisen osion perustana olleen haastattelujen haastattelurungon valmisteluun. Työn tärkein lopputulos, esitetty suositus projektinhallintatoimiston organisointitavasta, perustuu näin ollen sekä aiempaan tutkimukseen että tätä työtä varten suoritettuun empiiriseen tutkimukseen. Työn tärkein tulos on yleinen projektinhallintatoimiston malli, joka soveltuu IT-konsultointipalveluja tarjoavaan projekti- ja palveluyritykseen jonka sisäiset prosessit ovat riittävän formalisoituja. Projektinhallintatoimiston tulisi tukea projektitoimitusta allokoimalla projektiresursseja, toimimalla koordinaattorina samaan aikaan suoritetuille projekteille, taltioimalla projekteista opitut asiat organisaation myöhempää käyttöä varten sekä vastaamalla projektinhallintametodologian kehityksestä. Työssä on myös tunnistettu uusia tutkimusaiheita projektinhallinnan tieteenalalla, joiden jatkotutkimus olisi suotavaa. Tutkimuksen tuloksia käytetään kohdeorganisaation projektinhallintatoimiston organisointiin soveltuvilta osin. Tulokset ovat yleistettävissä vastaaviin IT- tai muiden alojen projektiliiketoimintaa suorittaviin yrityksiin, ja niitä voidaan käyttää tukemaan yritysten sisäisten toimintamallien kehitystä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Atte Niemelä, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.