University of Oulu

Game usability in Northern European game industry

Saved in:
Author: Nissinen, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405281548
Language: English
Published: Oulu : J. Nissinen, 2014
Publish Date: 2014-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Reviewer: Rajanen, Mikko
Kinnula, Marianne
Description:
In today’s heavily competitive game market making a game that stands out from the huge amount of available games has become very important. Even though the game might not be the most unique one out there, it still can offer a better playing experience than a similar competitor’s product by having better usability. Usability research could provide game companies with the tools needed to improve their games usability. The aim of this survey was to find out if game companies are doing usability research and investigate their views on game usability. This research was conducted by sending a survey to Northern European game companies’ and the results were analyzed using descriptive statistics and content analysis. Game companies regarded game usability to be very important in games and saw it as a broad concept. Their view corresponded well with the literature view that emphasises user experience. Companies used multitude of usability methods to improve their games usability but these methods and their usage has not stabilized. The most used methods were playtesting and observation whereas heuristic evaluation was one of the least used methods which seemed to be unknown method among the respondents.
see all

Pelin nostaminen esille tämän päivän kovasti kilpailluilla pelimarkkinoilla on todella tärkeää. Vaikkei peli olisi kaikista omaperäisin, se voi silti tarjota paremman pelikokemuksen kuin kilpailijan samankaltainen peli, omaamalla paremman käytettävyyden. Käytettävyystutkimus voi tarjota tarvittavat työkalut, joilla pelin käytettävyyttä voidaan parantaa. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää missä määrin pohjoiseurooppalaiset peliyritykset hyödyntävät käytettävyystutkimusta sekä tarkastella heidän näkemystä pelikäytettävyydestä. Tutkimus tarkastelee yritysten käyttämiä käytettävyysmenetelmiä ja eritoten heuristisen evaluoinnin hyödyntämistä, sillä se on ollut suosittu tutkimuskohde kirjallisuudessa, mutta aikaisemman tutkimuksen valossa vähän käytetty menetelmä peliyrityksissä. Tutkimuksen aineisto kerättiin käyttäen verkkokyselyä, johon pohjoiseurooppalaiset peliyritykset pääsivät heille lähetetyn osallistumispyynnön mukana olleesta linkistä. Saatu tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen kuvailevaa tilastollista analyysiä ja aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Yritykset ovat kokeneet käytettävyystutkimuksen hyödylliseksi ja ilmaisseet tekevänsä sitä liian vähän. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan tee käytettävyystutkimusta resurssien ja asiantuntemuksen puutteen vuoksi. Yritykset pitävät pelikäytettävyyttä todella tärkeänä asiana ja näkevät sen laajana konseptina. Heidän näkemys pelikäytettävyydestä vastaa kirjallisuuden käyttäjäkokemusta korostavaa näkemystä. Yritykset käyttävät useita käytettävyysmetodeja parantaakseen peliensä käytettävyyttä, mutta nämä metodit ja niiden käyttötavat eivät ole vakiintuneet. Yleisimmin käytettyjä metodeja olivat pelitestaus ja havainnointi kun taas heuristinen evaluointi oli yksi vähiten käytetyistä metodeista, vaikka kirjallisuuden perusteella se on yksi yleisimmistä ja tehokkaimmista metodeista. Valtaosalle kyselyyn vastanneista yrityksistä se oli kuitenkin tuntematon metodi. Tulosten perusteella yrityksillä on puutteita käytettävyysmetodien tietämyksessä ja suurin osa käytettävyystutkimusta tekemättömistä yrityksistä on mahdollisesti kiinnostunut tekemään sitä, joten informaatiota käytettävyysmetodeista, niiden käytöstä ja hyödyistä tulisi saattaa peliyritysten tietoisuuteen entistä paremmin. Matala vastausprosentti ja heuristiikkoja käyttävien yritysten vähyys vaikeuttavat päätelmien tekemistä heuristisesta evaluoinnista, joten peliheuristiikkojen tarkempi tutkiminen tulevaisuudessa olisi paikallaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Nissinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.