University of Oulu

“The lowest of the fuckin low, the scum of the earth” : identity and Image in Irvine Welsh’s Trainspotting

Saved in:
Author: Vilmi, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201405291582
Language: English
Published: Oulu : A. Vilmi, 2014
Publish Date: 2014-05-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
The aim of this thesis is to study Irvine Welsh’s 1993 novel Trainspotting and how it represents the creation of identity and image. The reasons for choosing the novel as the subject of this study are its visibility in popular culture and its status as a well-known example of modern Scottish fiction. The theoretical framework of the thesis is divided into two: cultural studies and its theories of identity, and imagology and its theories of image. The two fields share similar concepts, but use different terminology. The aim is to create a synthesis of these theories in order to create a useful tool in studying the novel from the perspective of identity and image. In this study, the general distinction used is that identity refers to the inner construction of the self, whereas image is what others perceive and what one sees of others. Image is partly imagined and is based on stereotypes. However, the concepts of image and identity are intertwined to an extent and cannot be entirely separated. The argument of this study is that the creation of an identity and an image require a binary opposite. The opposite is constructed as ‘the other’ to which ‘the self’ is compared. The otherness of the opposite is often not based on facts, but images that are formed via stereotypes. The binary oppositions important to the creation of an identity represented in the novel include the Scots and the English, addicts and conventional society, Catholics and Protestants, Scots and ethnic minorities, and ultimately, the protagonist and other Scots. The protagonists of the novel identify themselves with one of these groups and create their identity by comparing themselves to the other group, distancing themselves from it. The aim is to find out whether the same principles of identity and image formation are valid in each binary opposition. Analysis of the novel shows the protagonists creating their identity by contrasting themselves with communities that are imagined as the other. However, it would appear that the self is in constant motion, since there are several ‘others’ and they are subject to change. Exclusion from aforementioned communities seems to be the source of identity for some of the characters. The self is a multifaceted and changing concept that is formed in contrast to images of others. Subsequent research could focus on one of the binary oppositions mentioned above in more detail. In addition, the translations and the film adaptation of the novel could prove fruitful for our understanding of how identity and image are formed and portrayed.
see all

Pro gradu -tutkielmani aiheena on Irvine Welshin vuonna 1993 julkaistu romaani Trainspotting ja kuinka siinä kuvataan identiteetin ja imagon muodostumista. Kyseisen romaanin näkyvyys populaarikulttuurissa ja sen asema esimerkkinä skotlantilaisesta nykykirjallisuudesta vaikuttivat sen valintaan tutkielman aiheeksi. Tutkielman teoreettinen tausta jakaantuu kahteen osaan: kulttuurintutkimuksen käsityksiin identiteetin muodostumisesta ja imagologian käsityksiin imagon muodostumisesta. Nämä tutkimusalat käsittelevät jokseenkin samanlaisia ajatuksia, mutta niiden terminologiat eroavat toisistaan. Tarkoituksenani on luoda synteesi tutkimusaloista saadakseni yhden käyttökelpoisen työkalun romaanin tulkitsemiseen imagon ja identiteetin näkökulmasta. Yleisesti ottaen tutkielmassa identiteetillä tarkoitetaan henkilön omaa käsitystä itsestään ja imagolla sitä osaa, jonka muut näkevät ja jonka henkilö näkee muista. Imago on osin kuvitteellinen ja pohjautuu stereotyyppeihin. Identiteettiä ja imagoa ei voida kuitenkaan täysin erottaa toisistaan. Väitteeni on se, että identiteetti ja imago vaativat binäärisen vastakohdan muodostuakseen. Vastakohta käsitetään ”toiseksi” tai ”vieraaksi”, johon ”itseä” tai ”minäkuvaa” verrataan. Vastakohdan toiseus ei useimmiten perustu todellisuuteen, vaan mielikuviin, jotka muodostetaan stereotyyppien perusteella. Romaanissa esiintyvistä vastakohtapareista keskityn englantilaisiin ja skotlantilaisiin, narkomaaneihin ja tavanomaisiin kansalaisiin, katolisiin ja protestantteihin, skotlantilaisiin ja etnisiin vähemmistöihin ja lopulta kertojaan ja muihin skotlantilaisiin. Romaanin kertojat identifioivat itsensä vastakohtaparin toiseen puoleen ja vertaavat itseään toiseen etäännyttäen itsensä siitä. Tarkoituksenani on selvittää, pätevätkö samat imagon ja identiteetin muodostuksen periaatteet jokaisessa vastakohtaparissa. Romaanin analyysi osoittaa kertojahahmojen luovan minäkuvansa asettumalla toiseksi kuviteltuja ryhmiä vastaan. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että minäkuva on jatkuvassa liikkeessä, sillä toiseuden käsitteitä on useita ja ne muuttuvat. Sulkeutuminen mainittujen yhteisöjen ulkopuolelle vaikuttaa olevan joidenkin hahmojen identiteetin lähde. Minäkuva on moniulotteinen ja muuttuva konsepti, joka muodostuu vertaamalla sitä mielikuviin muista. Seuraavat tutkimukset voisivat keskittyä esimerkiksi yhteen mainituista vastakohtapareista tarkemmin. Lisäksi romaanin käännösten ja sen elokuvasovituksen tutkimus voisi auttaa lisäämään ymmärrystä siitä, miten identiteetti ja imago muodostuvat ja miten ne esitetään.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Vilmi, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.