University of Oulu

Myötäelävä vuorovaikutus (NVC) luokkahengen parantamisessa yläkoulussa

Saved in:
Author: Aikio, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406041641
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Aikio, 2014
Publish Date: 2014-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Manninen, Sari
Description:
Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää vuorovaikutusharjoitteluun ja sovitteluun painottuvan kymmentuntisen harjoitusjakson vaikutuksia yhdeksäsluokkalaisten opiskelijoiden kokemukseen luokkahengestä. Harjoitusjakson teoriapohjana toimi NVC-prosessi (Nonviolent Communication), joka tunnetaan myös nimellä myötäelävä vuorovaikutus. Tutkimusmenetelmänä oli osallistava toimintatutkimus, jossa on keskeistä toimia yhdessä tutkimusjoukon kanssa. NVC-harjoitusjakson koostimme NVC-kirjallisuutta ja aiempia tutkimuksia hyödyntäen. Keskeisinä sisältöinä oli tunteiden ja tarpeiden ymmärtäminen, empaattinen kuunteleminen ja rehellinen ilmaisu, sekä opiskelijoiden välien sovitteleminen. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan kymmenen tyttöä erään pohjoissuomalaisen koulun yhdeksänneltä luokalta. Ennen harjoitusjaksoa jokainen heistä koki luokkahengen huonona ja kaipasi tilanteeseen muutosta. Harjoitusjaksomme rakenne muodostui alkukartoituksen, sekä jatkuvan palautteiden ja havaintojen analysoimisen kautta. Aineistonkeruumenetelmänä käytimme ryhmähaastatteluja ja kyselylomakkeita. Kaikki opiskelijat kokivat harjoitusjakson parantaneen luokkahenkeä vähintään vähän ja opiskelijoista puolet koki muutoksen merkittävänä. Sovittelukeskustelut nähtiin tärkeimpänä luokkahenkeä parantaneena tekijänä. NVC-teoria ja erityisesti harjoitukset nähtiin tärkeänä pohjustuksena sovittelukeskusteluille. Sovittelussa esille nousi kaksi eniten luokkahenkeä heikentänyttä konfliktia, joista toinen saatiin käsiteltyä ja toisen käsittelyssä päästiin alkuun. Opiskelijat kokivat sovittelua helpottaneena tekijänä sen että sovittelukeskusteluja veti koulun ulkopuolinen ja puolueeton henkilö. Jatkuvuutta sovittelulle ja asioiden käsittelylle toivottiin. Tulosten luotettavuutta lisää aineiston ja omien havaintojemme yhdenmukaisuus. NVC-prosessin mukaisesti tunteisiin ja tarpeisiin keskittymällä, sekä sovittelemalla opiskelijoiden asioita puolueettomasti, voidaan luokkahenkeä parantaa syvällisellä ja pitkäaikaisesti vaikuttavalla tavalla. NVC-prosessia voi käyttää kouluilla opiskelijoiden ristiriitojen käsittelemiseen ja avoimen sekä turvallisen ilmapiirin ylläpitämiseen, jolloin opettaja näyttää omalla esimerkillään mallia ja on luomassa uutta toimintakulttuuria.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Aikio, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.