University of Oulu

”Minulla on varmasti paljon asioita joita jännitän” : kuudesluokkalaisten kokemuksia koulujännityksestä

Saved in:
Author: Kaunismäki, Tuulia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 99
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406041647
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kaunismäki, 2014
Publish Date: 2014-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kukkola, Jani
Reviewer: Latomaa, Timo
Kukkola, Jani
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitä asioita ja tilanteita kuudesluokkalaiset kokevat koulussa jännittäviksi. Tässä tutkimuksessa oli kaksi tutkimuskysymystä. Tutkimukseen osallistui 58 kuudennen luokan oppilasta eräästä Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevasta kaupunkikoulusta. Aineisto hankittiin keväällä 2013. Aineisto kerättiin vapaan kirjoitelman avulla, jossa tutkittavat saivat vapaasti kertoa kaikista niistä asioista, tilanteista ja tapahtumista, joita he koulussa mahdollisesti jännittävät. Tutkittavat eivät saaneet kehyskertomusta, vaan kirjoittamista pohjustettiin suullisesti. Annettaessa suullisia ohjeita tutkittavien johdattelua varottiin tarkkaan. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja metodologisena lähtökohtana on fenomenologia. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Jännittäväksi koettuja asioita olivat koulutyöt ja etenkin koulumenestys. Koenumerot, todistukset ja yleinen pärjääminen koulussa koettiin jännittäväksi. Epävarmuus oli tärkeä tekijä ja tässä esiin nousi pelko oppitunneilla epäonnistumisesta, esiintymiset, heikko osaaminen, ulkonäköpaineet ja epävarmuus olla oma itsensä. Kokemuksia jännittämisestä aiheutti kiusatuksi ja syrjityksi tuleminen, pilkkaaminen sekä negatiivinen huomiointi. Jännityskokemuksia tuli sosiaalisista suhteista ja tässä esiin nousivat sosiaalisten suhteiden heikkeneminen, kavereiden mielipiteet sekä runsaat ja hyvät kaverisuhteet. Hieman jännitystä koettiin vieraiden asioiden ja ihmisten, kuten uusien opettajien ja oppilaiden vuoksi. Jännittäviksi koetuissa tilanteissa suurinta jännitystä koulussa aiheutui sosiaalisissa tilanteissa ja erityisesti esillä ollessa, puhuessa ja työskennellessä ihmisten kanssa. Erityisesti jännitti esiintymiset. Väärien toimintamallien seurauksista koulutöiden laiminlyönti, liialliset poissaolot ja sääntöjen vastaisesti käyttäytyminen koettiin jännittäväksi. Yläkouluun siirtyminen ja uudet luokkatoverit koettiin jännittävinä. Joitain jännityskokemuksia tuli ruokailusta ja välitunneista. Myös liikuntatunteihin liittyvää jännitystä koettiin. Tutkimustulokset toivat tärkeää tietoa siitä, että kuudesluokkalaiset kokevat koulussa voimakasta epävarmuutta ja erityisesti vahvaa sosiaalisten tilanteiden jännitystä. Tämä olisi huomioitava etenkin esilläolo- ja puhumistilanteissa. Merkittävä tulos koulujännityksestä oli myös se, että kuudesluokkalaiset kokevat todella suurta jännitystä koulumenestyksestä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tuulia Kaunismäki, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.