University of Oulu

Looking into the mirror : representation of sexuality and the school experiences of non-heterosexual adolescents in Finland

Saved in:
Author: Korkiala, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406041650
Language: English
Published: Oulu : S. Korkiala, 2014
Publish Date: 2014-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvelä, Maria-Liisa
Reviewer: Järvelä, Maria-Liisa
Kaukko, Mervi
Description:
The aim for this study is to challenge the normalizing practices of sexuality discourse and heteronormative constructions of gender in Finnish school. This study provides a wide interpretation of the diversity of sexuality and gender confusing the understandings and representations of sexuality and gender at school. The study explores how non-heterosexuals are encountered on the daily basis by their teachers and peers. I also ask what kind of influence the representation of sexuality and the practices of the school have on the development of non-heterosexual students’ sexual identity. I approach these research problems from the perspectives of queer theory and poststructuralist theory. I follow the poststructuralist thought and take the stand that the views on sexuality and gender are constructed through dominant discourse and therefore they are not objective qualities of the culture, but are highly political. These views are passed on in education from preschool to higher education in language, signs, images, and social practices. I am interested in how ignorance and fear, to some extent, create school culture in which non-heterosexuals are silenced. However, I do not want to victimize non-heterosexuals as the oppressed others. I am seeking to give power back to the non-heterosexuals by giving them a chance to speak and by creating knowledge through their personal understanding and experiences. I discuss the research problems on the basis of my empirical data and theoretical considerations. For this study I collected four topical autobiographies from non-heterosexual women. These topical autobiographies concentrate on the school experiences that are connected to sexuality and gender issues. I conducted a thematic textual analysis on the narratives concentrating on the content and the meanings given by each author. The experiences of the four women are in the center of the analysis. The results of this study cannot be generalized, but they provide an interesting insight of this phenomenon. Sexuality is a difficult topic in the schools for several reasons, partly because teachers seem to be uneasy with the topic of sexuality, and partly because there is still a tendency to see childhood as an era of innocence. Teachers take a heteronormative approach to the topic and keep the discussions on a superficial and ‘safe’ level leaving many questions unanswered. When the diversity of sexuality and gender are not discussed, sexualized and gendered name calling and bullying reinforce the image of what is accepted sexuality and what is not.
see all

Tutkimukseni tavoitteena on haastaa ne käytännöt, jotka normalisoivat seksuaalidiskurssin suomalaisessa koulussa ja tarkastella heteronormatiivista käsitystä seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Tutkimukseni tarjoaa monipuolisen tulkinnan seksuaali-identiteetin rakentumisesta ja sukupuolen moninaisuudesta ja kyseenalaistaa sen kuvan, jonka koulu näistä tarjoaa. Tutkimus kartoittaa, miten opettajat ja oppilaat kohtaavat ei-heteroseksuaalit koulun arjessa. Kysyn tutkimuksessani myös, millainen vaikutus koulun käytännöillä ja sen esittämällä kuvalla seksuaalisuudesta on nuorten ei-heteroseksuaalien seksuaali-identiteetin kehitykseen. Lähestyn tutkimusongelmaani queer-teorian ja poststrukturalismin näkökulmista. Poststrukturalistista ajattelutapaa mukaillen ajattelen, että näkemykset seksuaalisuudesta ja sukupuolesta on rakennettu vallitsevassa diskurssissa. Ne eivät siksi ole kulttuurimme pysyviä ominaisuuksia vaan vahvasti poliittisia rakennelmia. Nämä näkemykset siirtyvät eteenpäin kouluissamme esikoulusta korkeakoulutukseen kielen, kuvien, merkkien ja sosiaalisten käytäntöjen kautta. Minua kiinnostaa, miten välinpitämättömyys ja pelko — tiettyyn pisteeseen asti — luovat koulukulttuuria, jossa ei-heteroseksuaalit ovat vaiettuja ja vaiennettuja. En kuitenkaan halua tutkimuksellani tehdä ei-heteroseksuaaleista passiivisia uhreja, vaan antaa vallan takaisin heille tarjoamalla mahdollisuuden puhua ja luomalla tieteellistä tietoa heidän henkilökohtaisista kokemuksistaan. Tutkimusongelmaa käsittelen sekä teorian että empiirisen aineiston avulla. Olen kerännyt neljä teemallista omaelämäkertaa ei-heteroseksuaaleilta naisilta. Omaelämäkerrat keskittyvät naisten niihin koulukokemuksiin, joihin seksuaalisuus ja sukupuoli liittyivät. Naisten kokemukset ovat tämän tutkimuksen keskiössä. Analysoin omaelämäkerrat temaattisen tekstianalyysin keinoin keskittyen sisältöön ja kirjoittajien antamiin merkityksiin. Tuloksia ei voi yleistää, mutta ne antavat mielenkiintoisen näkökulman ilmiöön. Seksuaalisuus on hankala aihe koulussa monesta syystä. Toisaalta aihe tuntuu olevan opettajille kiusallinen, toisaalta meillä on vieläkin taipumus ajatella lapsuutta viattomuuden aikana. Opettajilla on taipumus lähestyä seksuaalisuutta ja sukupuolta heteronormatiivisesta lähestymistavasta. Opettajat pitävät keskustelut pinnallisella ja ”turvallisella” tasolla jättäen useita kysymyksiä avoimiksi. Kun seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta ei puhuta, seksualisoitunut ja sukupuolittunut kiusaaminen ja nimittely vahvistavat mielikuvaa hyväksytystä ja kielletystä seksuaalisuudesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Korkiala, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.