University of Oulu

Odottavan perheen suun omahoitoon sitoutuminen

Saved in:
Author: Torvinen, Miia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406041680
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Torvinen, 2014
Publish Date: 2014-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyngäs, Helvi
Reviewer: Kyngäs, Helvi
Kaakinen, Pirjo
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja selittää odottavan perheen suun omahoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella. Tavoitteena oli lisätä tietoa odottavan perheen suun omahoitoon sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä, joita voidaan hyödyntää suun terveyden edistämisessä odottavien vanhempien perhevalmennuksessa ja omahoidon ohjauksessa. Tutkimusaineisto kerättiin tätä tutkimusta varten muokatulla hoitoon sitoutumisen mittarilla Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella maaliskuussa 2014. Lomake jaettiin kaikille odottaville vanhemmille (n=114), joiden laskettu aika oli toukokuussa 2014. Vastausprosentti oli 42. Vastauksia tarkasteltiin frekvenssi- ja prosenttijakaumina sekä ristiintaulukoinnein. Tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin Mann Whitneyn U-testillä ja Kruskall-Wallis-testillä. Odottavista vanhemmista yli kolme neljäsosaa oli hyvin sitoutunut suun omahoitoon. Naiset huolehtivat suun ja hampaiden puhdistuksesta miehiä paremmin. Hammasvälien säännöllinen puhdistus oli vähäistä odottavien vanhempien keskuudessa. Suun omahoitoon sitoutumiseen vaikuttivat halu huolehtia suun terveydestä ja sitoutuminen suun hoito-ohjeisiin. Nämä tekijät olivat yhteydessä säännölliseen hampaiden harjaukseen. Puolison tuki, yhteistyö hammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajan kanssa ovat yhteydessä suun omahoitoon sitoutumiseen. Tulokset haastavat kehittämään suun terveyden edistämisen keinoja, jotka ottavat huomioon suun omahoitoon sitoutumiseen yhteydessä olevat tekijät.
see all

The purpose of this study was to describe and explain the expectant family’s adherence to oral self-care and related factors in Kainuu health and social care federation of municipalities. The aim was to raise awareness of the expectant family’s adherence to oral self-care of contributing factors that can be used to promote the oral health of family coaching and self-care management. The study was conducted with a modified adherence instrument in Kainuu health and social care federation of municipalities in March 2014. Questionnaire was distributed to all expectant parents (n=114), with child’s expected date was in May 2014. Response rate was 42 %. Responses were frequencies, percentages and cross-tabulation. Statistical significance was examined Mann-Whitney U test and the Kruskal-Wallis test. Research showed that more than three quarters of the parents were very committed to the oral self-care. Women take care of the mouth and teeth cleaning better than men. Cleaning the interdental was low among expectant parents. Urge to take care of oral health and oral care instructions were factors indicating adherence to oral self-care. These factors were associated with brushing. Spousal support, co-operation with the dentist, dental hygienist and dental assistant are associated with adherence to oral self-care. The results challenge to develop of oral health promotion, that take into account factors related to adherence to oral self-care.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miia Torvinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.