University of Oulu

Palliativiivinen hoito kotiympäristössä

Saved in:
Author: Tervala, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406061689
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tervala, 2014
Publish Date: 2014-06-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Elo, Satu
Reviewer: Elo, Satu
Kyngäs, Helvi
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli määritellä ja kuvata palliatiivisen hoidon käsitettä kotiympäristössä. Tavoitteena oli selkiyttää palliatiivisen hoidon käsitettä kotiympäristössä. Tutkimuksen aineisto haettiin EBSCO Cinahl, Ovid Medline, Ovid PsykINFO, Medic ja Arkkinen sähköisistä tietokannoista. Hakusanoina käytettiin palliative care AND home (home care, home care services, home nursing), palliative nursing AND home, end of life care AND home, place of death (terminal care) AND home, palliati*, hoi*, kot*, saattoh*, hospice*. Valintakriteerinä oli, että tieteellisten julkaisujen artikkelit käsittelivät palliatiivista hoitoa kotiympäristössä. Tutkimukset rajattiin suomen- tai englanninkielisiin tutkimuksiin vuosilta 2009–2013 (current). Tutkimusten tuli käsitellä palliatiivista hoitoa kotona tutkimusaineiston esille tuomien näkökulmien kuvaamana. Tutkimusten laadunarvioinnin jälkeen mukaan valittiin 18 tutkimusta. Tutkimusaineistolle tehtiin induktiivinen sisällönanalyysi sekä Walker ja Avantin (1992) käsiteanalyysi tutkimustehtävien mukaisesti. Tutkimustulosten mukaan palliatiivinen hoito kotiympäristössä voidaan jakaa kuolevan potilaan, hänen omaishoitajansa, perheensä ja hoitohenkilökunnan tuomiin näkökulmiin. Palliatiivista hoitoa kotona edeltävät päätöksenteko siirtymisestä kotiin, kotihoidon aikana ja kuoleman jälkeen. Kuolevan potilaan fyysinen ja psykososiaalinen hyvinvointi tulee huomioida palliatiivisen kotihoidon yksilöllisessä suunnittelussa. Palveluiden järjestämisellä ja tarpeen arvioinnilla on keskeinen merkitys palliatiivisen kotihoidon onnistumisessa. Kuoleman kohtaaminen perheen yhteisenä kokemuksena omassa kodissa on palliatiivisen hoidon päämäärä. Kuoleva potilas, hänen omaishoitajansa ja perheensä ja hoitohenkilökunta ovat elämän loppuvaiheen hoidossa kotona keskeisessä asemassa. Palliatiivista hoitoa kotiympäristössä voidaan kutsua elämän loppuvaiheen hoidoksi kotona, joka perustuu potilaan toiveeseen saada kuolla omassa kodissaan. Palliatiivisen kotihoidon edellytyksenä ovat potilaan, perheen ja hoitohenkilökunnan välinen vuorovaikutus ja kokonaisvaltainen hoidon suunnittelu. Haasteellisen fyysisen ja psyykkisen hoitoympäristön huomioiminen vaatii osaamista ja oman arvomaailman selkiyttämistä. Saattohoidolla tarkoitetaan kuolevan potilaan viimeisiä hetkiä, johon hyvällä palliatiivisella kotihoidolla pyritään. Palliatiivinen, aktiivinen ja kokonaisvaltainen kotihoito on kuolevan potilaan saattamista saattohoitoon kotiympäristössä. Tutkimustulokset kertovat, että palliatiivisessa hoidossa kotona korostuu kokonaisvaltainen kuolevan potilaan elämän loppuvaiheen hoito.
see all

The purpose of this study was to identify and describe the concept of palliative care home environment. The aim was to clarify the concept of palliative care in the home environment. The research data were collected from EBSCO Cinahl, Ovid Medline, Ovid PsycINFO, Medic and Arkkinen electronic databases. The following search words were used: palliative care AND home (home care, home care services, home nursing), palliative nursing AND home, end of life care AND home, place of death (terminal care) AND home, palliati*, hoi*, kot*, saattoh*, hospice*. The studies that had been published as articles in academic journals and that dealt with the palliative care at home environment. The research was limited to studies conducted between the years 2009–2013 (current). The research material described the studies. After the methodological quality of the studies was appraised, 18 articles were included in the review. The data were analysed by inductive content analysis and as well as Walker & Avant’s (1992) concept analysis in accordance with the research tasks. The results showed that palliative care in the home environment could be divided into a dying patient, his family carers, their families and the nursing staff brought about by aspects. Palliative care in the home prior to making the transition to home, home care, during and after death. The dying patient’s physical and psychosocial well being should be considered palliative home care individual planning. Services for the organization and the need for assessment play a key role in the success of palliative home care. Facing death the family as a common experience in your own home is the goal of palliative care. A dying patient, his family carers and their families and medical staff are the life of the final stage of the treatment at home plays a key role. Palliative care in the home environment can be called the end of life care at home, based on the patient’s wish to die in their own homes. Palliative home care is a prerequisite for the patient, family, and the interaction between the medical staff and comprehensive treatment planning. Challenging physical and psychosocial care environment requires consideration of know-how and its own set of values clarification. Hospice care means a dying patient last moments with a good home palliative care seeks to achieve. Palliative care as active and comprehensive home care of the dying patient placed on palliative care in the home environment. The results indicate that the palliative care in the home emphasizes holistic life of a dying patient with end of life care.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Tervala, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.