University of Oulu

Arvon yhteiskehittelyllä innovaatioihin public-private partnership -hankkeissa : käyttäjäosallistaminen Oulun kaupungin kouluhankinnoissa

Saved in:
Author: Torvinen, Hannu1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406101707
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Torvinen, 2014
Publish Date: 2014-06-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ulkuniemi, Pauliina
Nuojua, Outi
Reviewer: Ulkuniemi, Pauliina
Nuojua, Outi
Description:
Public-private partnership-mallissa julkisen hankinnan toteuttaja kantaa tilaajan hankkimasta rakennuksesta tai rakennelmasta normaalia laajemman ja pidemmän vastuun esimerkiksi kohteen suunnittelusta tai ylläpidosta. Suomessa mallista käytetään usein nimitystä elinkaarimalli. Tämän Pro Gradu-tutkielman tavoitteena on syventää ymmärrystä tilaajan ja toimittajan käymästä yhteistyöstä hankinnan käyttäjien kanssa ja osallistamisen merkityksestä PPP-hankkeissa syntyville innovaatioratkaisuille. Käyttäjien vuorovaikutusprosessia kuvataan tutkimuksessa soveltaen julkisen hankinnan kontekstiin yksityisen sektorin teoriaa arvon yhteiskehittelystä (Value co-creation). Tutkimuksen tarve perustuu yleiseen tutkimuksen puutteeseen ja vähäiseen kokemukseen PPP-mallista ja erityisesti sen käyttäjäosallistamisesta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu kirjallisuuskatsauksella aiempaan Public-private partnership-, Public-private-people partnership-, innovaatio- ja arvon yhteiskehittelytutkimukseen. Empiirinen tutkimusosa on toteutettu yhden tapauksen laadullisena tutkimuksena Oulun kaupungin kouluhankinnoista. Tutkitun tapaushankkeen kohteet ovat PPP-mallia hyödyntäen hankitut lukio-päiväkotiyhdistelmä ja alakoulu Haukiputaalla. Tutkimusaineisto koostuu hankintaan osallisilta henkilöiltä kerätyistä kolmesta teemahaastattelusta ja hankkeesta dokumentoidusta kirjallisesta materiaalista. Kirjallisella aineistolla on ennen kaikkea haastatteluaineistoa täydentävä ja valmisteleva tehtävä tutkimuksen kulussa. Aineiston analyysimetodina on käytetty teemoittelua. Tutkimustulosten perusteella arvon yhteiskehittely hankinnan käyttäjän kanssa tuottaa todellista hyötyä hankkeissa saavutettaville innovaatioratkaisuille. Erityisesti käytettävyyttä edistävät innovaatiot tuottavat lisäarvoa käyttäjän arvokokemukselle ja hankkeen käyttäjätyytyväisyydelle. PPP-hankkeiden loppukäyttäjää voidaan käsitellä verrannollisena yksityisen sektorin kuluttajaan ja yhteinen arvonkehittely syntyy vuorovaikutuspisteissä toimijoiden välillä. Arvon yhteiskehittelyprosessi koostuu vuoropuhelun, pääsyn, riskien arvioinnin ja refleksiivisyyden sekä läpinäkyvyyden periaatteista. Innovatiivisten ratkaisujen syntymiselle tärkeintä vuorovaikutuksessa on käyttäjän kanssa käyty suora vuoropuhelu erityisesti kohteiden suunnitteluvaiheessa. PPP-hankkeiden ja -sopimusten monimutkaisuus tekee mallilla toteutettavista hankkeista usein ainutlaatuisia vertailtaviksi keskenään ja heikentää tutkimustulosten yleistettävyyttä muihin kuin tapaushankkeeseen. Tärkeintä arvon yhteiskehittelyn onnistumiselle ja käyttäjälähtöisten innovaatioiden syntymiselle onkin jatkuva käyttäjäkeskeisyyttä ja osallistamista tukeva ajattelutapa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hannu Torvinen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.