University of Oulu

”Näiden kylmien, kalpeiden päivien läpi” : brittisotilaiden kokemuksia ensimmäisestä maailmansodasta 1914–1919

Saved in:
Author: Skyttä, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406191763
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Skyttä, 2014
Publish Date: 2014-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Reviewer: Alenius, Kari
Jalagin, Seija
Description:
Tutkimukseni aiheena oli tutkia ensimmäisen maailmansodan brittisotilaiden kokemuksia sodasta. Ensimmäistä maailmansotaa on tutkittu paljon historiatieteissä, mutta sotilaiden kokemuksia on tutkittu verrattain vähän lukuun ottamatta sotilasrunoilijoiden kokemuksia, joita on tutkittu kirjallisuuden tutkimuksessa. Tavoitteeni oli tutkia, millä tavalla sotilaat itse kokivat sodan ja miksi; millaisia eroja tai yhtäläisyyksiä kokemuksissa oli ja millaiset seikat vaikuttivat kokemuksiin, miten sotilaat itse käsittelivät kokemuksiaan. Tutkimukseni pääpaino oli sodan välittömissä kokemuksissa, eli siinä, miten sotilaat kokivat sodan sen aikana. Tutkimuskohteenani oli viisi länsirintamalla taistellutta sotilasta: James Cross, Harry Lamin, Fred Littler, Isaac Rosenberg ja Siegfried Sassoon. Tutkimusaineistoni koostui heidän jälkeensä jättämistä erilaisista kirjallisista aineistoista. Se sisälsi päiväkirjoja, kirjeitä ja runoja, jotka kertoivat välittömistä kokemuksista. Lisäksi minulla oli heidän kirjoittamiaan muistelma- ja proosateoksia, joita käytin tutkimukseni tukena. Valitsin mikrohistoriallisen lähestymistavan työhöni, sillä se antoi mahdollisuuden tutkia muutaman sotilaan kokemuksia pitkältä aikaväliltä, seuraten muun muassa kokemusten syntyä ja muuttumista. Lisäksi käytin soveltavaa runoanalyysia ja kriittistä diskurssianalyysia tekstien tulkitsemisen apuna. Pyrin myös jonkin verran vertailemaan sotilaiden kokemuksia keskenään. Tutkimani sotilaat kohtasivat sodassa useita samanlaisia haasteita, kuten vaikeat fyysiset olosuhteet, kuoleman käsitteleminen, suhteiden muodostaminen rintamalla ja ylläpitäminen kotimaassa sekä sodan merkillisyyden kokemukset. Jokainen kohtasi myös omia henkilökohtaisia haasteitaan. Sotilaat käsittelivät kokemuksiaan hyvin erilaisilla tavoin. Joillekin oli luonnollista kirjoittaa ahdistuksestaan ja antaa sille sanat, toisille taas yrittää työntää se syrjään ja jättää sanattomaksi. Erilaiset lähdetyypit antoivat vastauksia erilaisiin kysymyksiin ja toivat esiin erilaisia näkökulmia sotakokemuksista. Kirjeiden kautta myös sotilaiden läheiset saivat äänen, päiväkirjoissa puolestaan sotilaiden oma luonne korostui ja kaikkein vaikeimmat asiat ja tabut saivat äänen lähinnä sanataideteksteissä. Tutkimus antoi joitain vastauksia sotilaiden kokemuksista, mutta herätti myös uusia kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten sotilaiden kokemukset sodasta muuttuivat sodan jälkeen ja miten he muistelivat sotaa ja omaa rooliaan siinä, ja miten tämä mahdollisesti erosi välittömistä sotakokemuksista. Tutkimus antaa myös pohjan vertailevalle tutkimukselle, jonka kohteena olisi laajempi ryhmä sotilaita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Skyttä, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.