University of Oulu

Aikuiskoulutuksen hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen

Saved in:
Author: Jolla, Piia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406191770
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Jolla, 2014
Publish Date: 2014-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Siljander, Pauli
Reviewer: Kivelä, Ari
Siljander, Pauli
Description:
Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena oli selvittää aikuiskoulutuksen hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista koulutuksen järjestäjän ja tutkinnon suorittajan näkökulmista Oulun seudun ammattiopistossa. Henkilökohtaistaminen on 3-vaiheinen prosessi, joka pitää sisällään hakeutumisvaiheen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen. Tämä tutkimus on rajattu tutkimaan vain hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa tukea, neuvontaa ja ohjausta ja siinä huomioidaan tutkinnon suorittajan kokonaisvaltainen elämäntilanne koko tutkinnon suorittamisen ajan. Tiedot henkilökohtaistamisesta kirjataan henkilökohtaistamissuunnitelmaan, jota täydennetään opintojen kuluessa. Lisäksi tutkittiin millaisia käytännön toimenpiteitä henkilökohtaistaminen sisältää ja miten henkilökohtaistaminen on edistänyt tai haitannut tutkinnon suorittamista. Lähtökohtana tässä työssä on henkilökohtaistamismääräys. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä kyselynä Webropol-alustalla, Survey-kyselylomakkeella, joka sisälsi sekä avoimia että monivalintakysymyksiä. Kvantitatiivinen eli määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisella frekvenssianalyysillä ja kvalitatiivisen eli laadullisen aineiston analysoinnissa käytettiin apuna sisällönanalyysiä. Kyselyyn vastasi 45,6 %:a 125:stä tutkinnon suorittajasta. Tutkimustulosten mukaan henkilökohtaistaminen on tarpeellinen käytäntö. Se nopeuttaa valmistumista sellaisilla tutkinnon suorittajilla, joiden aikaisempi osaaminen ja työkokemus on tunnistettu. Aikaisemman osaamisen ja työkokemuksen huomioiminen koettiin opintoja edistäväksi asiaksi. 23,2 %:a vastanneista oli osittain tyytyväisiä OSAO:n järjestämään henkilökohtaistamiseen. Henkilökohtaistamiseen kaivattiin yhtenäisiä käytänteitä tutorin ja oppiaineen opettajan välille. Tällä hetkellä henkilökohtaistamiskäytännöt olivat varsin kirjavia, jollekin myönnettiin tutkinnon tai sen osan tunnistamisia ja toiselle ei. Tutkintotilaisuuteen toivottiin yhtenäistä linjaa arvioinnin osalta. 68,4 %:a vastanneista oli selviytynyt aiemmista opinnoista ilman suurempia oppimisvaikeuksia. Kyselyyn vastanneista 80,36 %:lla ei ollut erityisen tuen tarvetta. Lukemisessa ja kirjoittamisessa oli erityisen tuen tarvetta 14,3 %:lla vastanneista. Tutkimuksen luotettavuus kärsi jonkin verran pienestä vastausprosentista ja yksittäisten henkilöiden kokemuksia ja mielipiteitä on hankala yleistää. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista perehtyä myös muihin henkilökohtaistamisen vaiheisiin ja saada lisätietoa, miten opettajat ja muu henkilökunta kokevat henkilökohtaistamisen. Tämän tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa Oulun seudun ammattiopistossa kehitettäessä aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Piia Jolla, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.