University of Oulu

Large-scale distributed data management and processing using R, Hadoop and MapReduce

Saved in:
Author: Lampi, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201406191771
Language: English
Published: Oulu : J. Lampi, 2014
Publish Date: 2014-06-23
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Suutala, Jaakko
Description:
The exponential growth of raw, i.e. unstructured, data collected by various methods has forced companies to change their business strategies and operational approaches. The revenue strategies of a growing number of companies are solely based on the information gained from data and the utilization of it. Managing and processing large-scale data sets, also know as Big Data, requires new methods and techniques, but storing and transporting the ever-growing amount of data also creates new technological challenges. Wireless sensor networks monitor their clients and track their behavior. A client on a wireless sensor network can be anything from a random object to a living being. The Internet of Things binds these clients together, forming a single, massive network. Data is progressively produced and collected by, for example, research projects, commercial products, and governments for different means. This thesis comprises theory for managing large-scale data sets, introduces existing techniques and technologies, and analyzes the situation vis-a-vis the growing amount of data. As an implementation, a Hadoop cluster running R and Matlab is built and sample data sets collected from different sources are stored and analyzed by using the cluster. Datasets include the cellular band of the long-term spectral occupancy findings from the observatory of IIT (Illinois Institute of Technology) and open weather data from weatherunderground.com. An R software environment running on the master node is used as the main tool for calculations and controlling the data flow between different software. These include Hadoop’s HDFS and MapReduce for storage and analysis, as well as a Matlab server for processing sample data and pipelining it to R. The hypothesis that the cold weather front and snowing in the Chicago (IL, US) area should be shown on the cellular band occupancy is set. As a result of the implementation, thorough, step-by-step guides for setting up and managing a Hadoop cluster and using it via an R environment are produced, along with examples and calculations being done. Analysis of datasets and a comparison of performance between R and MapReduce is produced and speculated upon. Results of the analysis correlate somewhat with the weather, but the dataset used for performance comparison should clearly have been larger in order to produce viable results through distributed computing.
see all

Raakadatan eli eri menetelmillä kerätyn strukturoimattoman datan määrän huikea kasvu viime vuosina on ajanut yrityksiä muuttamaan strategioitaan ja toimintamallejaan. Monien uusien yritysten tuottostrategiat pohjautuvat puhtaasti datasta saatavaan informaation ja sen hyväksikäyttöön. Suuret datamäärat ja niin kutsuttu Big Data vaativat uusia menetelmiä ja sovelluksia niin datan prosessoinin kuin analysoinninkin suhteen, mutta myös suurien datamäärien fyysinen tallettaminen ja datan siirtäminen tietokannoista käyttäjille ovat luoneet uusia teknologisia haasteita. Langattomat sensoriverkot seuraavat käyttäjiään, joita voivat periaatteessa olla kaikki fyysiset objektit ja elävät olennot, ja valvovat ja tallentavat niiden käyttäytymistä. Niin kutsuttu Internet of Things yhdistää nämä objektit, tai asiat, yhteen massiiviseen verkostoon. Dataa ja informaatiota kerätään yhä kasvavalla vauhdilla esimerkiksi tutkimusprojekteissa, kaupalliseen tarkoitukseen ja valtioiden turvallisuuden takaamiseen. Diplomityössä käsitellään teoriaa suurten datamäärien hallinnasta, esitellään uusien ja olemassa olevien tekniikoiden ja teknologioiden käyttöä sekä analysoidaan tilannetta datan ja tiedon kannalta. Työosuudessa käydään vaiheittain läpi Hadoop-klusterin rakentaminen ja yleisimpien analysointityökalujen käyttö. Käytettävänä oleva testidata analysoidaan rakennettua klusteria hyväksi käyttäen, analysointitulokset ja klusterin laskentatehokkuus kirjataan ylös ja saatuja tuloksia analysoidaan olemassa olevien ratkaisujen ja tarpeiden näkökulmasta. Työssä käytetyt tietoaineistot ovat IIT (Illinois Institute of Technology) havaintoasemalla kerätty mobiilikaistan käyttöaste sekä avoin säädata weatherunderground.com:ista. Analysointituloksena mobiilikaistan käyttöasteen oletetaan korreloivan kylmään ja lumiseen aikaväliin Chigagon alueella Amerikassa. Työn tuloksena ovat tarkat asennus- ja käyttöohjeet Hadoop-klusterille ja käytetyille ohjelmistoille, aineistojen analysointitulokset sekä analysoinnin suorituskykyvertailu käyttäen R-ohjelmistoympäristöä ja MapReducea. Lopputuloksena voidaan esittää, että mobiilikaistan käyttöasteen voidaan jossain määrin todeta korreloivan sääolosuhteiden kanssa. Suorituskykymittauksessa käytetty tietoaineisto oli selvästi liian pieni, että hajautetusta laskennasta voitaisiin hyötyä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Lampi, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.