University of Oulu

Käyttäjän laitehankinnat tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa

Saved in:
Author: Tulensalo, Petri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Pages: 122
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201409021816
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Tulensalo, 2014
Publish Date: 2014-09-08
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Malaska, Mikko
Sillfors, Suvi
Reviewer: Malaska, Mikko
Description:
Tutkimuksen taustalla on SRV Rakennus Oy:n tarve kehittää suunnittelun ohjauksen prosessejaan siten, että käyttäjän hankintoihin liittyvät asiat saadaan paremmin liitettyä tietomallipohjaiseen suunnitteluun. Tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää, miten rakennushankkeen käyttäjän laitehankinnat ja niiden suunnittelu etenee suunnitteluprosessissa, ja miten sen tulisi integroitua osaksi tietomallipohjaista suunnittelua. Tutkimus kohdistuu projektinjohtourakkana toteutettavan hankkeen pääkäyttäjän laitehankintoihin ja niiden suunnitteluun. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys luodaan kirjallisuustutkimuksen avulla tarkastelemalla rakennushankkeen suunnitteluprosessia, projektinjohtorakentamista ja tietomallintamista erillisinä kokonaisuuksina. Tutkimuksen empiirinen osa toteutetaan haastattelemalla case -kohteen eri osapuolia. Tutkimuksessa selvitetään, miten käyttäjän hankintojen nykyinen suunnitteluprosessi etenee ja minkälaisia lähtötietotarpeita siihen liittyy. Prosessista etsitään mahdollisia ongelmakohtia ja annetaan kehittämisehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten käyttäjän hankintojen mallintaminen pitäisi toteuttaa, jotta siitä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä. Tutkimuksen mukaan käyttäjän hankintojen suunnittelu on tärkeä osa koko hankkeen suunnitteluprosessia, ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat hankinnoista tarvittavien lähtötietojen määrä, käyttäjän asiantuntemus hankinnoista, hankintojen kustannukset sekä hankintatavat. Käyttäjän hankintojen suunnitteluprosessissa havaittavat ongelmat puolestaan liittyvät organisointiin, hankintarajoihin ja -tapoihin, tiedonhallintaan ja kommunikointiin sekä aikataulutukseen. Tutkimuksen perusteella havaitut ongelmat ovat kytköksissä toisiinsa, joten yksi ongelma voi aiheuttaa ongelmia myös muilla alueilla. Ongelmat voidaan kuitenkin välttää suunnittelemalla, sopimalla ja kirjaamalla asiat ja menettelytavat tarkasti ylös riittävän aikaisin. Tutkimuksen perusteella käyttäjän hankintojen suunnittelu voidaan toteuttaa tietomallipohjaisesti, mutta prosessi ei ole vielä yhtä sujuva kuin muilla suunnittelualoilla. Hankintojen mallintaminen ei sinänsä poista tutkimuksessa havaittuja ongelmia, mutta siitä on hyötyä monella muulla tavalla. Mallintaminen vaatii myös uudenlaisia toimintatapoja, mutta oikein toteutettuna käyttäjän hankintojen tietomallipohjaisesta suunnitteluprosessista hyötyvät kaikki hankkeen osapuolet.
see all

The basis for this thesis work relies in SRV Rakennus Oy’s need to develop their design steering process in a way that the things related to customer’s procurements can be linked into the BIM (building information modeling) based design. Therefore the object is to find out how the procurement of equipment in customer’s construction project and their planning advance in the design and engineering process, and how they should be integrated to be a part of the BIM based design. This study is based on a project management contract which is focused on procurement of equipment and their planning for the main customer of the project. The theoretical context in the research is created as a literature review. In the review the design and engineering process, project management construction and BIM based design are studied as separate subjects. The empiric study is done by interviewing different parties of the case study. The study examines the customer’s procurement planning process and what kinds of initial data needs are involved. Also potential problems are searched from the process and suggestions to these problems are been given. The study also investigates how the customer’s procurement modeling should be carried out in order to obtain maximum benefit from it. The study shows that the customer’s procurement planning is an important part of the whole construction project design and engineering process, and the factors affecting it are the amount of necessary initial data, customer’s expertise in procurement, costs of procurement and the methods of procurement. Perceived problems in the planning process are associated with organizing, procurement patterns and borders, information management and communication and also with scheduling. The study reveals that the problems are interconnected, so one problem can also cause problems in other areas. Problems can although be avoided by planning, settling and logging up the things and procedures precisely and early enough. According to the study, the customer’s procurement planning can be implemented in BIM based design, but the process is not yet as smooth as in other engineering fields. Modeling the procurements does not eliminate the problems itself but it is useful in many other ways. Modeling will require new practices but when done properly the implementation of customer’s procurements into the BIM based design process will benefit all parties in the project.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petri Tulensalo, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.