University of Oulu

Päiväkotien toimintakulttuurien yhteys työntekijöiden äänihäiriöihin

Saved in:
Author: Möttönen, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201409041824
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Möttönen, 2014
Publish Date: 2014-09-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtihalmes, Matti
Sinisammal, Janne
Reviewer: Ukkola, Soile
Lehtihalmes, Matti
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa minkälaisia toimintakulttuureja päiväkodeissa oli ja selvittää, oliko niillä yhteyttä päiväkodin työntekijöiden äänihäiriöihin. Tutkimustietoa aiheesta oli erittäin vähän, sillä tällaista päiväkotien toimintakulttuurit ja ääniongelmat yhdistävää tutkimusta ei oltu tehty aikaisemmin. Aihe oli ajankohtainen ja tärkeä, sillä jo muutamien päiväkoteihin kohdistuneiden tutkimusten pohjalta näytti vahvasti siltä, että päiväkodin työntekijöillä oli varsin suuri riski saada äänihäiriö. Tutkimukseen osallistui seitsemästä satunnaisotannalla valitusta Oulun kaupungin päiväkodista yhteensä 32 työntekijää. Tutkimus suoritettiin sähköisenä ja paperisena kyselytutkimuksena, jossa päiväkotien työntekijät vastasivat sekä päiväkodin toimintakulttuuria että äänihäiriöitä kartoittavaan kyselyyn. Toimintakulttuureja koskevat tulokset osoittivat, että päiväkotien työntekijät olivat varsin tyytyväisiä työpaikallaan vallitseviin toimintakulttuureihin. Kyselyn tulosten perusteella työntekijät saatiin jaettua toimintakulttuuriinsa melko tyytyväisiin ja tyytyväisiin. Faktorianalyysin avulla löydettiin yhdeksän päiväkotien toimintakulttuureja kuvaavaa ulottuvuutta: toisten arvostaminen, ongelmanratkaisu ja työn laatu, selkeät tavoitteet ja kulttuuritaustat, työkalut tehdä työ hyvin, palaute, työn stressaavuus, tiimityö, uudistusprosessit sekä kommunikointi. Näistä ulottuvuuksista kolme oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä työntekijöiden tyytyväisyysasteeseen. Toimintakulttuuriinsa melko tyytyväisten työntekijöiden työpaikoilla arvostettiin vähemmän toisia, heillä oli epäselvemmät tavoitteet ja vähemmän palautteen antamista kuin tyytyväisillä työntekijöillä. Äänihäiriöiden ja toimintakulttuuriin yhteyttä käsittelevät tulokset osoittivat, että äänihäiriöiden esiintyvyys oli 31,3 % tai 40,6 % riippuen oliko äänihäiriön rajakriteerinä kahden ja useamman vai yhden ja useamman äänioireen kokeminen viikoittain tai useammin. Päiväkotinsa toimintakulttuuriin melko tyytyväiset työntekijät kokivat äänihäiriöitä siis enemmän kuin siihen tyytyväiset työntekijät, mutta nämä erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Faktorianalyysillä löydettiin kolme ääniongelmien ulottuvuutta, joista eniten oireileviksi arvioitiin äänen ominaisuudet, toiseksi eniten kurkunpää ja vähiten äänen kuuluvuus. Äänihäiriöpiirteiden ja toimintakulttuurin osa-alueiden väliltä löytyi tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä muun muassa ongelmanratkaisutilanteiden ja työhön liittyvän tiedon määrän osa-alueilta. Koska tällaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty, tuloksia ei voitu verrata mihinkään. Ainoastaan äänihäiriöiden esiintyvyyttä päiväkodin työntekijöillä oli aiemmin tutkittu ja niihin tutkimuksiin verrattuna tässä tutkimuksessa saatu äänihäiriöiden esiintyvyys oli hieman alhaisempi. Näyttää siltä, että työpaikan toimintakulttuurin toimivuudella on merkitystä koettuihin ääniongelmiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Möttönen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.