University of Oulu

“Eh, you stay awesome, cuz you stay God!” : the changes in meaning and register in English-based Hawai’i Creole and Tok Pisin loanwords

Saved in:
Author: Grubert, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201409041826
Language: English
Published: Oulu : A. Grubert, 2014
Publish Date: 2014-09-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kärkkäinen, Elise
Reviewer: Kärkkäinen, Elise
Haddington, Pentti
Description:
This thesis looks at the English-lexifier loanwords in two creole languages spoken on the islands of the Pacific Ocean, Hawai’i Creole English and Tok Pisin. It is estimated that about 75 % of vocabulary in Hawai’i Creole and some 80 % of Tok Pisin vocabulary is English-based. The aim is to find out how these English-based loanwords have changed in meaning and register when borrowed to these creole languages. Studying the English-based vocabulary of Hawaiian Creole and Tok Pisin and specifically the shift in meaning and register is important because no such study exists yet. This thesis will offer some new insight into the change in the register of loanwords and give some grounds for further research. The data is comprised of excerpts from the Hawaiian Creole and Tok Pisin translations of the New Testament and the study looks at contemporary literary language use. Selected loanwords and expressions are analysed in regard to the changes in meaning or register. Analysis of grammatical properties carried by the loanwords is provided as well. Based on the analysis it is suggested that most of the changes in the usage or meaning of the words can be attributed to two sources: either the variant of English where the lexical item was borrowed from or the substratum influence from indigenous languages or other English-lexifier contact languages. My research provides a fairly reliable picture of contemporary literary language use in formal register. I expect the findings would have been similar in any written works published recently. The analysis presented here is a small but representative sample of the vast amount of changes in English-based Hawai’i Creole and Tok Pisin vocabulary.
see all

Tämä tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella englantiperäistä lainasanastoa sekä sen merkityksen ja rekisterin muutosta kahdessa Tyynenmeren saarilla puhutussa kreolikielessä, Havaijin kreolissa sekä tok pisinissä. Arvioiden mukaan noin 75 % Havaijin kreolin sanastosta ja 80 % tok pisinin sanastosta on englanninkielisiä lainasanoja. Tutkimus käsittelee sitä, miten näiden sanojen merkitys ja rekisteri on muuttunut kun ne on lainattu kreolikieliin. Englantiperäisen sanaston ja erityisesti merkityksen ja rekisterin muutoksen tutkimus Havaijin kreolissa ja tok pisinissä on tärkeää, sillä tällaista tutkimusta ei ole tehty aikaisemmin. Tämä tutkielma tarjoaa uutta tietoa lainasanojen rekisterin vaihdoksesta kreolikielissä sekä pohjaa jatkotutkimukselle. Tutkimusaineisto koostuu Havaijin kreolin ja tok pisinin kielisistä Uuden testamentin käännöksistä. Tutkimuksessa analysoidaan valittuja lainasanoja ja -ilmaisuja ja painopiste on nykyaikaisen kirjoitetun kielen tutkimuksessa. Esimerkit on analysoitu merkityksen ja rekisterin muutoksen suhteen. Myös lainasanojen sisältämiä kieliopillisia funktioita on tutkittu. Analyysissä käy ilmi, että suurin osa merkityksen ja rekisterin muutoksista voidaan nähdä johtuvan kahdesta syystä: joko lainan antaneesta kielivariantista (puhuttu kieli, muut kontaktikielet, joissa englanti superstraattina) tai substraattikielten vaikutuksesta. Tutkimuksen antama kuva nykyaikaisesta Havaijin kreolin ja tok pisinin kielenkäytöstä lienee melko luotettava. Aineiston valinta on tuskin vaikuttanut tuloksiin, todennäköistä on että missä tahansa lähiaikoina kirjoitetussa teoksessa löydökset olisivat olleet samansuuntaisia. Tutkimuksen analyysissä on kuitenkin käsitelty vain hyvin pieni osa Havaijin kreolin ja tok pisinin englantiin pohjautuvasta lainasanastosta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Grubert, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.