University of Oulu

“This is like Monopoly money to me” : negotiation during board game play as a platform for authentic oral communication

Saved in:
Author: Seppänen, Pietari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.2 MB)
Pages: 122
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201409111860
Language: English
Published: Oulu : P. Seppänen, 2014
Publish Date: 2014-09-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
Due to the increased focus on oral production in foreign language teaching in Finland, students entering secondary education can expect to attend the English oral proficiency exam. Unfortunately, authentic communication can be rare in language classes and many Finnish students suffer anxiety when required to speak English due to expectations of perfect form. Finnish students need more opportunities to practice speaking English in truly communicative situations for increased proficiency and for learning reasonable expectations of form. This study investigates board game play as a possible solution. The study is performed in the hope of finding evidence of rich opportunities for language learning through activity naturally present in the game play situation. According to ecological language learning, language learning emerges when engaged learners take part in meaning-making activity with others of varying competence. The negotiation inherent to playing a board game was chosen as a suitable subject due to its complex, goal-driven interactional nature: it is both authentic communication and meaning-making activity. Narrative analysis was employed in order to preserve context. Accordingly, a recording of four Finnish secondary education students playing a session of Monopoly: Birmingham Edition in English was analysed into fifteen narratives consisting of negotiations on the game’s rules and property trading characteristic of the game. The narratives were investigated for evidence of successful play and language learning potential. The narratives showed players maintaining their mutual social construction of the game while competing for victory. They negotiated a consensus regarding rules using tacit knowledge, discussion and interpretation of the game’s instruction manual and materials. During property trading, players participated in a range of activity including haggling, taunting, manipulation, appeals and humour. According to this study, board games such as this show promise as classroom assignments for foreign language learning. Playing board games in a foreign language could function as one avenue through which students’ can practice oral proficiency as well as language skills in general. How games ought to be integrated while keeping meaningful play possible and studying board game play as an assignment for high anxiety students in particular could be avenues for further research.
see all

Kommunikatiivisen kielenopetuksen nousun seurauksena monet lukiolaiset ottavat osaa englannin suullisen kielitaidon kokeeseen. Aidot kommunikaatiotilanteet vieraan kielen opetuksessa vieraalla kielellä ovat kuitenkin harvinaisia. Lisäksi monet opiskelijat ahdistuvat vieraan kielen puhumistilanteista vaatiessaan itseltään liiallista oikeakielisyyttä. Opiskelijat tarvitsevat lisää tilaisuuksia suullisen kielitaidon ja harjoittamiseen aidossa kommunikaatiossa jotta he oppivat kielitaidon lisäksi realistisia odotuksia puhutun kielen luonteesta. Tämä tutkimus tarkastelee lautapelien käyttöä kielenopetuksessa mahdollisena ratkaisuna. Tarkoituksena on selvittää antaako pelaamiseen luonnollisesti kuuluva toiminta mahdollisuuksia kielenoppimiseen. Kielenoppimisen ekologisen näkökulman mukaan kieltä opitaan, kun motivoituneet opiskelijat ottavat osaa yhteiseen uusia merkityksiä luovaan toimintaan muiden eritasoisten opiskelijoiden kanssa. Lautapelien pelaamiselle ominainen neuvottelu valittiin tutkimuskohteeksi, sillä osallistujien päämäärien yhteensovittamisena se on monipuolista vuorovaikutusta, joka on sekä aitoa kommunikaatiota että uusia merkityksiä luovaa toimintaa. Tutkimuksen aineistona on neljän suomalaisen lukiolaisen pelaaman Monopoly: Birmingham Edition -pelin taltiointi. Aineistosta tulkittiin viisitoista neuvotteluja kuvaavaa tarinaa pelaajien toiminnan kontekstin säilyttämiseksi. Tarinoista selvitettiin, osoittivatko ne pelaamisen onnistuneen ja tarjosiko neuvottelutilanteet mahdollisuuksia kielenoppimiseen. Tarinoissa pelaajat ylläpitivät pelitilannetta, yhteistä sosiaalista rakennelmaansa samalla kilpaillen pelin voitosta. Pelaajat neuvottelivat konsensuksen sääntöjen tulkinnasta hiljaisen tiedon, keskustelun ja pelin sääntöjen ja materiaalien tulkinnan kautta. Kiinteistökauppoihin liittyi monenlaista toimintaa kuten tinkausta, piikittelyä, manipulaatiota, anomista ja huumoria. Tutkimus osoitti, että lautapeleillä on suuri potentiaali kielenopetuksen kannalta. Ne voisivat olla yksi luokkahuoneessa käytetyistä keinoista suullisen sekä yleisen kielitaidon harjoittamiseen. Jatkotutkimuksella voitaisiin selvittää pelaamisen vaikutusta juuri ahdistuneisiin opiskelijoihin sekä miten pelejä voisi tuoda luokkaan pelaamisen kärsimättä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pietari Seppänen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.