University of Oulu

Selviytyminen äkillisestä psyykkisesti traumaattisesta tapahtumasta : esimerkkinä läheisen tekemä itsemurha

Saved in:
Author: Riekki, Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201409201874
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Riekki, 2014
Publish Date: 2014-09-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Latomaa, Timo
Reviewer: Kronqvist, Eeva-Liisa
Latomaa, Timo
Description:
Ihmiset kokevat elämässään monenlaisia tapahtumia. Jotkut elämäntapahtumat ovat traagisia ja ne tulevat kohdalle yllättäen järkyttäen ihmisen psyykkistä tasapainoa ja koko siihen asti elettyä elämää sekä käsitystä ympäröivästä maailmasta. Tällaisia tapahtumia voidaan kutsua äkillisiksi psyykkisesti traumaattisiksi tapahtumiksi. Niitä voivat olla esimerkiksi ennakoimattomat väkivaltateot, onnettomuudet ja läheisen menetys odottamattomalla tavalla. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on kuvata yhtä äkillistä psyykkisesti traumaattista tapahtumaa ja selviytymistä siitä käyttämällä tapausesimerkkinä läheisen tekemää itsemurhaa. Toteuttamani tutkimuksen tavoite on selvittää äkillisen psyykkisesti traumaattisen tapahtuman tunnuspiirteet käyttämäni tapausesimerkin haastateltavan kohdalla, tunnistaa haastateltavani trauman käsittelyn vaiheita ja tarkastella hänen käyttämiään selviytymiskeinoja sekä löytää vastauksia, mitä selviytyminen hänelle merkitsee. Olen käyttänyt aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua. Tutkimukseni on hermeneuttinen ja tutkimusmetodina olen käyttänyt psykologista tulkintaa Timo Latomaata mukaillen. Hermeneuttinen tutkimus pyrkii tutkittavan ilmiön psykologiseen ymmärtämiseen psykologisen tulkinnan avulla. Se perustuu tutkijan ja tutkittavan jaettuun yhteiseen tulkintahorisonttiin eli dialogiin, jossa molemmat osapuolet kokevat tulevansa ymmärretyiksi. Hermeneuttisessa tutkimuksessa tutkijalla saa olla omat ennakkokäsityksensä, jotka tutkittava värittää uudelleen tutkimusprosessin aikana. Työni lukutapa on traumateoria, joka tarkoittaa sitä, että työni alussa olen esitellyt kirjallisuuden avulla traumateorioita, joiden sisällöt vastaavat kolmea tutkimuskysymystäni ja jotka ovat tunnistettavissa psykologiseen tulkintaan perustuvissa analyysivaiheissa sekä lopullisissa tutkimustuloksissa. Tutkimukseni aineiston analyysissä on neljä vaihetta, jotka olen perustellut hermeneuttisen tutkimuksen oppien perusteella. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa olen valinnut haastateltavani puheesta mielestäni merkitykselliset asiat jatkoanalyysiin, toisessa vaiheessa olen kirjoittanut esille esiymmärrykseni eli ennakkotietoni ja -käsitykseni tutkimusaiheesta. Kolmas vaihe on psykologisen tulkinnan ensimmäinen vaihe, jossa jatkan esiymmärrykseni auki kirjoittamista haastateltavani puheen perusteella pyrkien ymmärtämään hänen sanomaansa. Analyysin neljännessä vaiheessa, joka on samalla tulkinnan toinen vaihe, muodostan lopullisen psykologisen tulkinnan tutkimuskohteestani esiymmärrykseni pohjalta. Tutkimuksessani tulee ilmi, että äkillinen psyykkisesti traumaattinen tapahtuma eli tässä tapauksessa läheisen tekemä itsemurha muokkaa ihmisen elämää todella voimakkaalla tavalla. Se tulee kohdalle varoittamatta ja vie pois turvallisuuden tunteen sekä luottamuksen elämän hyvyyteen. Elämänarvot ja -asenteet muuttuvat usein, samoin kuin ihmisen kokemus itsestään ja ominaisuuksistaan traumaattisen tapahtuman myötä. Toipumisprosessi esimerkiksi itsemurhamenetyksen jälkeen voi viedä jopa vuosia. Henkilö käy läpi trauman käsittelyn aikana eri vaiheita shokkivaiheesta uudelleen orientoitumisen vaiheeseen. Tunnereaktiot ovat voimakkaita ja henkilö etsii syytä tapahtuneelle. Arjesta selviytyminen vie voimavaroja ja elämän jatkuminen voi tuntua kaukaiselta. Ajan kuluessa ja trauman käsittelyn edetessä ihminen hyväksyy tapahtuman ja sen, että se ei ollut hänen syytään. Elämä alkaa mennä eteenpäin pienin askelin. Haastateltavani selviytymisessä tärkeässä osassa ovat olleet vertaisilta saatu tuki kuntoutusten ja ryhmätapaamisten muodossa, terapiakäynnit, lämpimät kohtaamiset eri ihmisten kanssa ja omien tunteiden sekä ajatusten kirjoittaminen paperille. Selviytyminen merkitsee haastateltavalleni ja varmasti monille muille äkillisen psyykkisesti traumaattisen kokemuksen läpikäyneille sitä, että tapahtuneesta tulee levollinen osa omaa elämää. Tapahtuneen on hyväksynyt ja on antanut itselle luvan jatkaa elämää ja tehdä siitä vielä onnellista ja hyvää.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lotta Riekki, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.