University of Oulu

Toimittaja-arviointien liiketoiminnalliset hyödyt

Saved in:
Author: Pikkarainen, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 105
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410011899
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pikkarainen, 2014
Publish Date: 2014-10-07
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Väyrynen, Seppo
Reviewer: Väyrynen, Seppo
von Weissenberg, Kaj
Description:
Yritysten välisen yhteistyön luonne on muuttunut perinteisestä tilaajan ja toimittajan välisestä hankintasuhteesta monimuotoisemmaksi, erilaisia yhteistyömuotoja käsittäväksi toiminnaksi. Erityisesti teollisuuslaitoksissa on vakituisen henkilöstön lisäksi paljon ulkopuolisia palveluntoimittajia, joilta toivotaan myös oman henkilöstön lisäksi yhteisen turvallisuuskulttuurin noudattamista ja työterveysnäkökulmien huomioimista sekä ympäristövastuulliseen työhön sitoutumista ja laatutavoitteiden ylläpitoa. Täten on perusteltua arvioida toimittajien kyvykkyyttä ja suoritustasoa työterveys- ja turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioissa, jotta varmistutaan, että yhteistyö ei aiheuta negatiivisia vaikutuksia yritysten toiminnoille. Samanaikaisesti toimittajat voivat kehittää omia toimintojaan ja saada sitä kautta uusittua sopimuksia nykyisten ja mahdollisten uusien tilaajien keskuudessa. Oulun yliopiston työtieteen yksikkö on yhteistyössä suurten teollisuusyritysten ja näiden sidosryhmien kanssa kehittänyt HSEQ-arviointimenettelyn (Health, Safety, Environment and Quality), jonka tarkoituksena on kannustaa toimittajayrityksiä järjestelmällisten toimintatapojen kehittämiseen, parantaa johtamisen ja työhyvinvoinnin tasoa yritysten sisällä sekä auttaa tilaajayrityksiä toimittajavalinnoissa ja palvelutoimittajia kilpailukyvyn parantamisessa yhteisellä työpaikalla. Green Card Quality®-arviointimenettely on puolestaan kehitetty Suomen Laatumestareiden ja sittemmin Inspecta Sertifioinnin toimesta ja Teknologiateollisuuden aloitteesta, ja sen tarkoitus on tukea alihankkijoita jatkuvan parantamisen yhteydessä, erityisesti arvoketjun tärkeimmistä näkökulmista, tilaajien odotusten ja vaatimusten perusteella ja siten tuoda alihankkijoiden vahvuudet suurten ostajien tietoisuuteen. Näitä arviointimenetelmiä hyödyntävät tilaaja- ja toimittajayritykset muodostavat toimittajaverkoston, jota on tarkoitus laajentaa uusien jäsenten muodossa. Täten, diplomityön tarkoituksena on selvittää, minkälaisia liiketoiminnallisia hyötyjä yritykset ovat saavuttaneet arviointimenetelmien hyödyntämisestä, jotta tätä tietoa voidaan hyödyntää uusien yritysten tavoittamisessa. Tutkimuksessa perehdyttiin HSEQ- ja Green Card-arviointimenetelmien hyödyntämiseen ja käyttöön sekä esitettiin keskeisiä teoriaviitekehyksiä liittyen toimittaja-arviointeihin ja yritysten liiketoimintaan, kirjallisuustutkimuksen muodossa. Empiirinen tutkimus suoritettiin haastattelemalla yhteensä 15 kappaletta toimittajaverkoston tilaaja- ja toimittajayritystä. Tarkoituksena oli saavuttaa monipuolinen ja kattava kokonaisuus arviointimenetelmien hyödyntämisestä. Haastattelut toteutettiin puolijäsennellyn haastattelumenetelmän ja ennalta määritettyjen kysymysten avulla. Haastatteluaineiston tulkitsemisessa hyödynnettiin tapaustutkimuksen ja fenomenografian piirteitä, joiden avulla muodostettiin tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja päätelmät. Diplomityön tulokset osoittavat todeksi monet väittämät toimittaja-arviointipalveluiden hyödyntämisen suhteen ja esiin nousi myös uusia hyötyjä liittyen yritysten suorituskyvyn parantamiseen, kuten esimerkiksi kehitysehdotusten tuottaminen yritysten toimintamalleihin ja laatupoikkeamien minimointi. Lisäksi tuloksissa esitettiin monipuolista informaatiota tilaaja- ja toimittajayritysten suoritus- ja laaduntuottokykyyn vaikuttavista tekijöistä. Jatkotutkimusehdotuksista päällimmäisenä esiin nousivat yhä useampien tilaaja- ja toimittajayritystenhaastattelut arviointimenetelmien käytöstä, hyötyjen toteutumisesta ja laajuudesta. Lisäksi olisi syytä kehittää toimittaja-arviointeihin liittyvät seurantamittarit, joiden avulla yritykset pystyvät tunnistamaan, minkälaisia rahallisia hyötyjä toimittaja-arviointipalvelut tuottavat yrityksille. Tällä tiedolla saataisiin lisättyä tietoisuutta arviointimenetelmien käytöstä ja tavoitettaisiin lisää tilaaja- ja toimittajayrityksiä toimittajaverkoston piiriin.
see all

The business cooperation relationship has changed from traditional client-supplier demand to more multilateral businesses, including different perspectives of collaboration. Especially in industry, there are multiple outsourced suppliers working with regular staff and there is a demand for complying with work safety regulations, environment specifications and keeping up with quality issues. Therefore it is justifiable to audit suppliers about their capability and performance in health, safety, environment and quality management in order to make sure that collaboration does not cause negative effects in firm’s business functions. Simultaneously suppliers can develop their own operations and thus renew contracts with current and possible new clients. The University of Oulu’s work science has created the HSEQ Assessment Procedure in cooperation with large industry companies and their interest groups. Its purpose is to encourage companies to develop systematic operations, improve management and well-being at work, and help client organizations in supplier selections and to improve suppliers’ competitiveness. The Green Card Assessment Procedure is created by Quality Masters Finland Inc., and further developed by Inspecta Sertifiointi in collaboration with Technology Industries of Finland. Its purpose is to support suppliers in constant improvement, especially in key value chain perspectives which clients have evaluated as important factors and thus bring out suppliers strengths for clients notice. The client and supplier companies which utilize these Assessment Procedures form a company network and now the aim is to expand this network by new company members. Thus the purpose of this Master’s thesis is to find out what kind business benefits both client and supplier companies have gained by utilizing these Assessment Procedures, and use this information to attract new company members. The study explores the utilization and the use HSEQ and Green Card Assessment Procedures and the review demonstrates main theoretic references about supplier auditing and organization’s businesses. The empirical part was conducted by interviewing total of 15 client and supplier companies from the company network. The goal was to achieve versatile and broad entity about the utilization of the Assessment Procedures. The interviews were carried out with semi-structured interview method and pre-determined interview questions. The interview materials were analyzed by using case study and phenomenography-style qualitative methods and thus the main results and conclusions were made. The results of this Master’s Thesis indicate that many claims about the business benefits for utilizing the Assessment Procedures are correct and there are also many other benefits that affect companies’ performance improvements like for example development ideas for company’s operating models and minimizing quality deviation. The results also show versatile information about the key performance indicators and the ability to produce quality in client and supplier companies. The main further research suggestions include interviewing more client and suppliers companies about the utilization of the Assessment Procedures, and what kind of benefits have been detected and how vastly. There is also a reason to develop indicators that track and help organizations identify, what kind of financial benefits the Assessment Procedures produce for organizations. This information could be used increase knowledge about the use of the Assessment Procedures and thus attract more client and supplier companies to the already existing company network.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Pikkarainen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.