University of Oulu

Matkailuyhteistyö Suomen ja Venäjän rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla : tutkimuskohteena Oulanka-Paanajärvi

Saved in:
Author: Klasila, Jutta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geography, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410011900
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Klasila, 2014
Publish Date: 2014-10-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paasi, Anssi
Reviewer: Saarinen, Jarkko
Paasi, Anssi
Description:
Ensimmäiset valtioiden rajat ylittävät luonnonsuojelualueet perustettiin jo 1900-luvun alkupuolella, ja 1990-luvulta lähtien niiden määrä on kasvanut nopeasti. Tämä tutkielma liittyy matkailuyhteistyöhön Suomen ja Venäjän rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla ja tarkemmassa tarkastelussa on matkailuyhteistyö Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen välillä. Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä, ja tällä tutkimuksella halusin selvittää tämänhetkisen yhteistyön määrää ja toimintamuotoja. Lisäksi tavoitteenani oli saada kuva kansallispuistoyhteistyön tulevaisuudesta. Matkailuyhteistyöhön keskittynyttä tutkimusta rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla on tehty vasta melko vähän, joten koen tutkimusaiheeni olevan ajankohtainen ja tarpeellinen. Tutkimuksessani käytetty aineisto on kvalitatiivinen ja se kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Haastateltavat olivat Oulangan kansallispuiston yhteistyöyrityksissä työskenteleviä henkilöitä. Haastattelut litteroitiin ja litteroitu aineisto rajattiin niin, että tutkimuksen kannalta merkittävät asiat otettiin mukaan analyysiin. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Aineisto teemoiteltiin sen mukaan, mitkä aiheet nousivat tutkimuksen kannalta merkittävimpinä aineistosta esille. Tulokset on esitelty teemoittelun pohjalta. Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot tekevät jo nyt tiivistä yhteistyötä. Haastatteluissa nousi esille myös yritysten halu laajentaa toimintaansa Paanajärven kansallispuiston alueelle. Osa yrityksistä tarjoaa jo asiakkailleen retkiä Paanajärven alueelle ja osa olisi kiinnostunut laajentamaan toiminta-aluettaan Venäjän puolelle, mikäli raja olisi avoimempi. Esteinä matkailutoiminnan laajentamiselle nähtiinkin viisumipakko, muuttuvat tullisäännökset, kielimuuri ja Venäjän puolen toisinaan heikko infrastruktuuri. Suurimpana toiveena Oulanka-Paanajärven matkailuyhteistyön kehittämiseksi esitettiin rajanylittämisen mahdollistaminen suoraan kansallispuistosta kansallispuistoon. Lisäksi toivottiin muun muassa viisumimenettelyjen keventymistä ja rajamuodollisuuksien helpottumista. Rajan ylittävien luonnonsuojelualuehankkeiden taustalla on harvoin vain luonnonsuojelullinen peruste. Rajan ylittävät suojelualueet ovat myös askelia kohti rauhanomaisempaa rinnakkaiseloa ja tiiviimpää valtioiden välistä yhteistyötä. Suojeltavat luontoalueet ovat usein luonnonarvoiltaan merkittäviä alueita, jotka houkuttelevat myös matkailijoita. Matkailuala voi auttaa vähentämään köyhyyttä tarjoamalla suojelualueen ympäristössä eläville ihmisille elinkeinon. Suomen ja Venäjän rajan yli tehtävä puistopariyhteistyö voi parhaimmillaan vähentää ennakkoluuloja maiden välillä ja olla esimerkkinä rauhanomaisesta yhteistyöstä myös muualle maailmaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jutta Klasila, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.