University of Oulu

Päiväkodin toimintakulttuurin yhteys lasten äänihäiriöihin

Saved in:
Author: Ansamaa, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410021908
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Ansamaa, 2014
Publish Date: 2014-10-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtihalmes, Matti
Sinisammal, Janne
Reviewer: Ukkola, Soile
Lehtihalmes, Matti
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, paljonko päiväkoti-ikäisillä lapsilla esiintyy äänihäiriöitä vanhempien arvion mukaan. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia toimintakulttuureita eri päiväkotiryhmissä on ja tarkastella, onko toimintakulttuuri yhteydessä lasten äänihäiriöiden esiintyvyyteen. Tutkimukseen osallistui 74 lasta ja 25 päiväkodin työntekijää seitsemästä satunnaisotannalla valitusta Oulun kaupungin päiväkodista. Lapset olivat iältään 3–6-vuotiaita, mediaani-iän ollessa 4,3 vuotta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Vanhemmat vastasivat lapsia koskevaan Pediatric Voice Handicap Index -kyselyn suomennettuun versioon. Kysely sisälsi 23 lapsen ääntä koskevaa väittämää, jotka käsittelivät äänihäiriön toiminnallista, fyysistä ja emotionaalista osa-aluetta. Työntekijät vastasivat lyhennettyyn versioon Clinical Staff Questionnaire -kyselystä. Kysely sisälsi 29 toimintakulttuuriin ja tiimityöskentelyyn liittyvää väittämää. Tutkimus osoitti, että vain kolmella (4 %) tutkimukseen osallistuneista päiväkoti-ikäisistä lapsista esiintyi lieviä tai kohtalaisia äänihäiriöitä. Ääniongelmia esiintyi eniten toiminnallisella osa-alueella. Yleisesti päiväkodeissa vallitsi normaali tai hyvä toimintakulttuuri. Päiväkodin työntekijät arvostivat toisiaan ja heillä oli hyvät ongelmanratkaisutaidot. Useassa ryhmässä tyytyväisyyttä laski palautteen ja työnsisällön ongelmat sekä yhteistyön ja kommunikoinnin osa-alue. Tutkimustulosten perusteella voitiin todeta, että päiväkodin toimintakulttuurilla ei ollut yhteyttä lasten äänihäiriöiden esiintyvyyteen. Tämän työn havainnot olivat samansuuntaisia muiden lasten äänihäiriöitä tai päiväkotien toimintakulttuuria koskevien tutkimustulosten kanssa. Tutkimus toi kuitenkin uuden näkökulman, sillä näiden kahden osa-alueen yhteyttä ei ole tarkasteltu aiemmin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Ansamaa, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.