University of Oulu

Yritysyhteistyön vaikutukset ja esteet matkailualalla : esimerkkinä Kuusamon ydin-periferia-asetelma

Saved in:
Author: Ronkainen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geography, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410021910
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ronkainen, 2014
Publish Date: 2014-10-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saarinen, Jarkko
Reviewer: Saarinen, Jarkko
Kaján, Eva
Description:
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan matkailualan yritysyhteistyötä periferian näkökulmasta. Tarkoitus on tutkia yhteistyöhön liittyviä vaikutuksia sekä sitä millaisia esteitä periferian ja ytimen matkailuyritysten välillä mahdollisesti on. Esimerkkitapauksena käytetään kuusamolaisia yrityksiä Rukan matkailukeskuksen ulkopuolelta. Työssä selvitetään niin matkailusta välillisesti hyötyvien yritysten kuin varsinaisten matkailuyritystenkin näkemyksiä yhteistyöstä matkailun ydinalueen kanssa. Työn teoreettinen viitekehys pohjautuu matkailukehityksen teoriaan ja sen suhteeseen etenkin alueelliseen talouskehitykseen. Matkailupalvelujen klusteroituminen alueellisesti luo osaltaan matkailun ydinalueita, jotka kehittyvät periferiasta erillään. Aluetaloudessa matkailu voidaan nähdä tärkeänä voimavarana, mutta sen tuomat positiiviset vaikutukset voivat jäädä pelkästään ydinalueelle. Sekä matkailutoimialan sisäistä että matkailun ja eri elinkeinojen välistä yhteistyötä tarkastellaan keinona levittää matkailun vaikutuksia laajemmalle ytimen ulkopuolelle. Yritysyhteistyön kautta on mahdollista lisätä matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia periferiassa. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen aineisto on kvalitatiivinen ja siihen sisältyy kahdeksan matkailusta välillisesti hyötyvän poro-, kala- ja luonnontuotealan yrityksen haastattelua. Fenomenografista tutkimusotetta hyödyntäen haastattelut analysoitiin muun muassa teemoittelun avulla. Toisena aineistona on kvantitatiivinen kyselyaineisto. Postikyselyyn vastasi 41 matkailusta välittömästi hyötyvää majoitus- ja ravitsemusalan sekä ohjelma- ja liikennepalvelualan yritystä. Tätä aineistoa analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tutkimustulosten perusteella Kuusamossa uskotaan yritysyhteistyön hyötyihin. Paikallisella yhteistyöllä voidaan lisätä matkailutuotteiden arvoa. Tämän hetkinen yritysten välinen yhteistyö on useimmiten mainontaan ja markkinointiin, tai ostoihin ja myyntiin liittyvää. Yhteistä tuotekehitystä paikallisten tuottajien ja matkailuyritysten kesken on vielä suhteellisen vähän. Esteinä yhteistyössä ovat niin yritysten sisäiset tekijät, kuten yrittäjän tiedon tai ajan puute tai korkea ikä, kuin ulkoisetkin, kuten ketjuyritysten lisääntyminen, logistiset ongelmat tai negatiivinen asenneilmapiiri. Myös hintataso, palvelun heikko laatu tai toimijoiden pirstaleinen sijoittuminen voivat olla esteenä yhteistyössä. Tällä hetkellä yleisin periferian matkailuyritysten yhteistyökumppani Rukalla ovat ohjelmapalvelut. Tulevaisuudessa periferiassa halutaan lisätä yhteistyötä Rukan ohjelmapalvelujen lisäksi etenkin liikennepalvelujen sekä hoito- ja hyvinvointipalvelujen kanssa. Myös tuotekehitysyhteistyötä toivotaan lisättävän jatkossa. Linkittämällä eri toimialoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää laaja-alaisemmin Kuusamon eri alueita ja palvelutarjontaa matkailussa ja näin tukea koko seudun talouskehitystä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Ronkainen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.