University of Oulu

”Ajattelin, että opettaja on opettavinaan ja me ollaan oppivinaan, mutta tässähän oppii oikeasti!” : suullisen kielitaidon kehittyminen Kajaanin ammattikorkeakoulun aikuistradenomiopiskelijoiden englannin monimuotokurssilla

Saved in:
Author: Korkealehto, Kirsi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410101925
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Korkealehto, 2014
Publish Date: 2014-10-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvelä, Sanna
Reviewer: Hyvönen, Pirkko
Järvelä, Sanna
Description:
Ammattikorkeakoulun kieltenopetus on muuttumassa enenevässä määrin etä- ja monimuoto-opetukseksi. Tieto- ja viestintätekniikkaa kielten opetuksessa käytettäessä suullisen kielitaidon harjoittamiseen sekä opetuksen dialogisuuteen tulee kiinnittää huomiota, sillä niihin ei ole perinteisessä verkko-opetuksessa juurikaan keskitytty. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, pystytäänkö suullista kielitaitoa parantamaan aikuistradenomiopiskelijoiden englannin kielien monimuotokurssilla, kun suullisiin harjoituksiin käytetään eri sovelluksia kuten Skype-, Vocaroo- ja Voxopop -ohjelmia. Lisäksi haluttiin löytää oppimista edistäviä ja oppimista estäviä seikkoja englannin monimuotokurssilla. Tutkimuksen teoriataustana on käytetty kommunikatiivista kieltenopetusta, tietokoneavusteista kieltenoppimista sekä tietokonevälitteistä viestintää. Tämä tutkimus on tapaustutkimus, joka keskittyy Kajaanin ammattikorkeakoulun aikuistradenomiopiskelijoiden ensimmäisen englannin kurssin —- Basics of Professional English — kuvaamiseen. Tutkimusaineisto koostuu opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista, kurssin alussa ja lopussa tehdyistä suullisen kielitaidon testeistä sekä alku- ja loppukyselyistä. Suulliset kielitaitotestit arvioitiin numeerisesti (0–5) keskittymällä tehtävästä suoriutumiseen, sujuvuuteen, ääntämiseen, kielen laajuuteen ja rikkauteen, sanastoon ja rakenteeseen sekä kielen virheettömyyteen. Alku- ja loppukyselyistä sekä oppimispäiväkirjoista etsittiin kielen oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä. Aineistosta etsittiin yhteneviä vastauksia, jotka ryhmiteltiin kolmeentoista oppimista edistävään tekijään ja kuuteen oppimista estävään tekijään. Tutkimuksesta ilmenee, että englannin monimuotokurssilla pystytään parantamaan opiskelijoiden suullista kielitaitoa. Säännölliset suulliset harjoitukset kasvattavat opiskelijoiden itsevarmuutta ja virheensietokykyä, jolloin he pystyvät parantamaan omaa suullista kommunikaatiotaan. Oppimista edistävistä tekijöistä merkittävimmiksi nousivat viikoittaiset Skypen välityksellä parin kanssa käytävät keskustelut, oppimateriaali, työelämäsidonnaisuus, onnistumisen tunne, yhteisöllisyys ja lähiopetus sekä opettaja ja opetusmetodit. Vastaavasti suurimpia esteitä oppimiselle olivat kiire, heikko lähtötaso ja aihepiirin vaativuus, puutteellinen valmistautuminen sekä tekniikan aiheuttamat haasteet. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää kehitettäessä kielten monimuotokursseja; tulokset soveltuvat kaikkiin ammattikorkeakoulussa opiskeltaviin vieraisiin kieliin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kirsi Korkealehto, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.