University of Oulu

Faktaböcker öppnar dörrar till världen! : en jämförande översättningsanalys av två faktaböcker för barn från finska till svenska

Saved in:
Author: Saikkonen, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Nordic Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410161944
Language: Swedish
Published: Oulu : P. Saikkonen, 2014
Publish Date: 2014-10-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rossi, Paula
Reviewer: Rossi, Paula
Lepistö, Kirsi
Description:
Denna pro gradu-avhandling är en jämförande översättningsanalys av två faktaböcker för barn från finska till svenska. Faktaböckerna som jag studerar i avhandlingen är Tanska — Kongeriget Danmark och Kanada som jag har skrivit till förlaget OÜ United Press Global (tidigare Oy Unipress Ab). I avhandlingen redogör jag för hur böckernas översättare Kent Lindberg har översatt dessa böcker och huvudsyftet med denna avhandling är att undersöka om Lindberg har tillagt eller utelämnat någonting i sina översättningar. Dessutom undersöker jag om det sker numerusbyten och andra översättningsförändringar i översättningarna. Som primärt forskningsmaterial använder jag mig av mina böcker Tanska — Kongeriget Danmark (2010) och Kanada (2014) samt deras svenskspråkiga översättningar. Böckernas genomsnittliga omfattning är ca 35 sidor, varav ungefär hälften består av olika illustreringar och foton. Forskningsmaterialet består således av 70 sidor textmaterial, i A5-format. Metoderna i denna avhandling är kvalitativa. Som forskningsmetod använder jag översättningsanalys där jag lägger fokus största delen på hur översättningarna förhåller sig till sina förlagor innehållsligt. Som en kompletterande analys använder jag komparativ analys, vars syfte är att jämföra texter med varandra. Till sist jämför jag i vilken utsträckning det förekommer tillägg, bortfall och numerusbyten samt andra översättningsförändringar i bägge översättningarna. Det framgår av forskningsresultaten att översättaren Lindberg har varit mer trogen mot källtexten när han har översatt boken Tanska — Kongeriget Danmark än boken Kanada. Det förekommer varken så många tillägg eller bortfall i boken Tanska — Kongeriget Danmark som kunde störa informationsförmedlingen mellan förlagan och översättningen. I boken Kanada finns det däremot både tillägg och bortfall i större utsträckning än i boken Tanska. Det finns numerusbyten i bägge översättningarna och andra översättningsförändringar som gäller adaption, dvs. när vissa källspråkliga element måste adapteras till målspråksmiljön och antal som gäller invånarantal och valutakurser. Undersökningsresultaten visar att en översättare kan vara trogen mot källtext i mindre eller större utsträckning. Att vara trogen mot källtexten i mindre mån strider ändå mot en av översättandets grundprinciper. I synnerhet i boken Kanada kan diskuteras om den svenska översättningen kan marknadsföras på den svenska bokmarknaden endast under mitt namn. Antalet tillägg och bortfall är stort vilket påverkar översättningens innehåll tydligt.
see all

Tämä pro gradu -tutkielma on vertaileva käännösanalyysi, jossa tutkin kuinka kaksi lastentietokirjaa, Tanska — Kongeriget Danmark ja Kanada, on käännetty suomesta ruotsiksi. Kyseiset tietokirjat olen kirjoittanut OÜ United Press -kustantamolle (aiemmin Oy Unipress Ab) vuosina 2010 ja 2014, ja kirjojen käännöstyön on suorittanut Kent Lindberg. Tutkielman päätarkoituksena on tutkia onko Lindberg lisännyt tai jättänyt kääntämättä joitain osia. Tämän lisäksi tutkin, onko käännöstyön aikana tapahtunut muita huomionarvoisia muutoksia, jotka voitaisiin esittää tutkimustuloksissa. Tutkimuksen materiaali koostuu kirjoittamistani lasten tietokirjoista ja niiden ruotsinkielisistä käännöksistä. Kirjojen keskimääräinen laajuus on noin 35 sivua, joista noin puolet koostuu erilaisista kuvitus- ja valokuvista. Kaiken kaikkiaan tutkimusmateriaali koostuu noin 70 sivusta A5-formaatissa. Tämän tutkielman metodit ovat kvalitatiivisia. Päämetodina käytän käännösanalyysia, jonka tarkoituksena on tutkia, kuinka käännökset suhtautuvat alkuperäisteksteihinsä. Erityisesti kiinnitän huomiota siihen, millaisia lisäyksiä (tillägg), poisjättöjä (bortfall) ja numerusvaihdoksia (numerusbyten) kirjojen käännöksissä ilmenee. Tutkimustuloksista käy ilmi, että kääntäjä Lindberg on ollut uskollisempi lähdetekstille kääntäessään Tanska — Kongeriget Danmark-kirjaa kuin Kanada-kirjaa. Ensimmäisessä kirjassa ei ilmene niin paljon lisäyksiä tai poisjättöjä, jotka vaikuttaisivat alkuperäisteoksen ja käännöksen väliseen informaatiokulkuun, kuin puolestaan Kanada-teoksessa. Numerusvaihdoksia ilmenee kummassakin käännöksessä, ja muut käännösanalyysissa ilmenevät havainnot koskevat adaptaatiota ja lukusanoja, esimerkiksi asukaslukuja ja valuuttakursseja. Tutkimustulokset osoittavat, että kääntäjä voi olla uskollinen lähdetekstille joko enemmän tai vähemmän. Erityisesti Kanada-kirjaa koskevista tutkimustuloksista voidaan keskustella, pitäisikö käännöstä markkinoida ruotsinkielisillä kirjamarkkinoilla ainoastaan alkuperäisen kirjailijan nimellä, sillä lisäyksien ja poisjättöjen määrä on vaikuttanut huomattavasti käännöksen sisältöön.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina Saikkonen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.