University of Oulu

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä : tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Saved in:
Author: Sulander, Anna-Riitta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Geography, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201410171946
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-R. Sulander, 2014
Publish Date: 2014-10-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saarinen, Jarkko
Tervo-Kankare, Kaarina
Reviewer: Saarinen, Jarkko
Tervo-Kankare, Kaarina
Description:
Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee matkailun kohdealueen kehittämistä matkailukeskusten ja päiväkäyntikohteiden näkökulmasta katsottuna. Tutkimuskohteena on joukko Oulun matkailu- ja virkistysalueita: Kierikki, Koiteli, Nallikari-Hietasaari, Varjakka sekä Virpiniemi. Työn tarkoituksena on selvittää kunkin kohteen asema joko matkailukeskuksena tai päiväkäyntikohteena sekä tutkia, miten Oulun matkailua voitaisiin kehittää matkailukeskus-päiväkäynti-jaottelu huomioon ottaen. Teoreettisen taustan muodostavat matkailukeskuksen ja päiväkäyntikohteiden hahmottaminen ytimenä ja periferiana sekä klusteriajattelu matkailutoimijoiden sekä muiden tahojen välillä. Tutkimusaineisto kerättiin kyselyllä sekä puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Molemmissa tapauksissa aineistonkeruu kohdistui harkinnanvaraisesti valittuun näytteeseen. Tästä johtuen tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä laajempaa perusjoukkoon tai muihin tapauksiin. Kerättyä tutkimusaineistoa analysoitiin sisällönanalyysillä sekä sisällön erittelyllä. Tutkimustulosten mukaan Nallikari-Hietasaari on tutkituista kohteista eniten matkailukeskuksen kaltainen matkailukohde. Muita tutkittuja matkailu- ja virkistysalueita pidettiin ensisijaisesti päiväkäyntikohteina, joissa vieraillaan osana muuta matkaa. Päiväkäyntikohteilla on kuitenkin erittäin tärkeä rooli kohdealueen matkailussa, eikä niitä pitäisi sivuttaa Oulun matkailun kehittämisessä. Tutkimustulokset osoittavat myös, että Oulun matkailua tulisi kehittää matkailukeskusvetoisesti siten, että Nallikari-Hietasaari on matkailukehityksen veturi. Tämän rinnalla pitäisi kuitenkin ottaa huomioon päiväkäyntikohteet ja tunnustaa niiden arvo Oulun matkailulle. Matkailukeskuksen ja päiväkäyntikohteiden välille tulee muodostaa tiivis yhteistyöverkosto, klusteri. Laajempaan yhteistyöverkostoon pitäisi ottaa mukaan matkailuun eri tavalla vaikuttavat tahot (esim. saavutettavuus ja kaupungin organisaatio), jotta matkailu voidaan huomioida kaikessa päätöksenteossa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Riitta Sulander, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.