University of Oulu

Hybridimenetelmän käyttö kaivosvesien sulfaatin poistossa

Saved in:
Author: Niskanen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Physics, Geoscience and Chemistry, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411041958
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Niskanen, 2014
Publish Date: 2014-11-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lassi, Ulla
Runtti, Hanna
Tolonen, Emma-Tuulia
Luukkonen, Tero
Reviewer: Lassi, Ulla
Tynjälä, Ari-Pekka
Description:
Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia kemiallisen saostuksen ja adsorption hyödyntämistä kaivosvesien sulfaatin poistossa. Tutkielmassa perehdyttiin kaivosprosesseissa vapautuviin sulfaattipäästöihin ja sulfaatinpoistossa hyödynnettävään hybridipuhdistusmenetelmään alan kirjallisuuden ja tutkimusartikkeleiden pohjalta. Hybridipuhdistusmenetelmällä tarkoitetaan vaiheittaista sulfaatinpoistomenetelmää, jonka ensimmäisessä vaiheessa hyödynnetään kemiallista saostusta ja toisessa vaiheessa adsorptiota. Hybridipuhdistusmenetelmässä kaivosveden korkea sulfaattipitoisuus lasketaan veden jatkokäsittelyn kannalta sopivalle tasolle bariumhydroksidi- tai kalkkisaostuksella. Saostuksen jälkeen jäteveden sulfaattipitoisuutta voidaan laskea ja vedenlaatua parantaa edelleen adsorptiomenetelmällä. Tutkielmassa tutustuttiin lyhyesti myös hybridipuhdistusmenetelmän toimivuuteen ja tehokkuuteen liukoisten raskasmetallien: nikkelin, arseenin ja antimonin poistossa. Kemiallisella kalkkisaostuksella saavutetaan suuri sulfaattireduktio, noin 10 g/l lähtöpitoisuudesta 1,5 g/l pitoisuuteen. Bariumhydroksidisaostuksella saavutetaan suurempi sulfaattireduktio, mutta menetelmän hyödyntämistä haittaa myrkyllisen bariumin käyttö saostuskemikaalina. Hybridimenetelmään kuuluvan sulfaattiadsorption toimivuutta ei pystytty arvioimaan kirjallisuuden eikä tutkimusartikkeleiden pohjalta. Sulfaatin poistosta ei ole julkaistu aikaisempaa adsorptiotutkimusta. Tästä johtuen tutkielmassa perehdyttiin adsorptioon yleisesti kemiallisena ja fysikaalisena ilmiönä sekä yleisenä jätevesien puhdistusmenetelmänä. Tulosten perusteella hybridipuhdistusmenetelmä on lupaava kaivosvesien sulfaatinpoistomenetelmä. Sulfaattiadsorptiosta on kuitenkin tehtävä kokeellista tutkimusta. Kokeellisessa tutkimuksessa tulee selvittää sulfaattiadsorptioon soveltuvia erilaisia adsorbenttimateriaaleja ja adsorbenttimateriaalien aktivointimenetelmiä. Lisäksi sulfaattiadsorptiota tulee tutkia adsorptiokinetiikan ja adsorptioisotermien avulla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Niskanen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.