University of Oulu

Crowdfunding : the future of archaeology in Finland?

Saved in:
Author: Koivisto, Emmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.7 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411061971
Language: English
Published: Oulu : E. Koivisto, 2014
Publish Date: 2014-11-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ikäheimo, Janne
Reviewer: Herva, Vesa-Pekka
Hyttinen, Marika
Description:
Crowdsourcing is a global phenomenon of the last decade. In recent years the number of projects that use crowdsourcing has increased. For this thesis crowdsourcing has been divided in to three: crowdfunding, crowdsourcing labour, and crowdsourcing data. Crowdfunding archaeological research is a current, global issue, as research funding are being reduced constantly. This thesis will focus on crowdfunding by introducing some successfully crowdfunded archaeological projects, and by organizing the first crowdfunding campaign for an excavation in Finland. For the purposes of this thesis I created and organized a crowdfunding campaign called Tracing Finds. The campaign was created in order to partially fund an archaeological field school by the University of Oulu in Pirttitörmä, Ii, in June 2014. The purpose was to engage local people with the local history, and publicize current archaeological research. The monetary target for the campaign was to €1500, which would be used for radiocarbon dating of the site. This thesis discusses whether crowdfunding archaeological research is possible in Finland. The material used for the analysis is the feedback survey responses from the campaign participants, and the practical processes involved in organizing the campaign. The visitor information on the project blog, also called Tracing finds, is analysed in order to find out which blog posts were the most popular, and whether the blog was successful in supporting the campaign. Tracing Finds was created in liaison with the Finnish Association for Supporting Archaeological Research. The campaign page was hosted by a Finnish crowdfunding platform Mesenaatti, where the project was on for six weeks. The campaign was advertised mostly on social media and on the project blog. In six weeks the campaign managed to get 48 individual participants, with the total funds of €1320. Participants were able to choose from six different pledges and the most popular pledge were the daily updates from the excavation and the excavation report. The feedback from participants was mostly positive: all respondents would take part in a similar campaign again in the future. The results from this thesis indicate that using crowdfunding to partially fund archaeological excavations in Finland is a functioning alternative to traditional sources. However, this is only the case if the team is willing to invest time and effort in to organising a campaign. Crowdfunding should not in any case replace traditional sources of funding, as this could potentially lead to the decreasing of public funding, and eventually effecting which archaeological research projects survive.
see all

Joukkoistaminen on viime vuosikymmenen aikana yleistynyt globaali ilmiö. Viime vuosina yhä useampi projekti hyödyntää joukkoistamista jollain tasolla. Tätä tutkielmaa varten joukkoistamisen käsite on jaettu kolmeen osaan: joukkorahoitus, vapaaehtoistyön joukkoistaminen, ja datan keruu joukkoistamalla. Arkeologisen tutkimuksen joukkorahoitus on ajankohtainen, globaali aihe, sillä tutkimuksille myönnettyjä apurahoja pienennetään jatkuvasti. Tässä tutkielmassa keskitytään erityisesti joukkorahoitukseen esittelemällä muutamia onnistuneesti joukkorahoitettuja arkeologisia kaivauksia, ja järjestämällä Suomen ensimmäinen joukkorahoituskampanja arkeologisille kaivauksille. Tätä tutkielmaa varten järjestettiin joukkorahoituskampanja nimeltään Löytöjen jäljillä. Kampanjan tarkoituksena oli osittain rahoittaa Oulun yliopiston järjestämät arkeologiset opetuskaivaukset Iin Pirttitörmällä kesäkuussa 2014. Kampanjan tarkoituksena oli myös saada paikalliset kiinnostumaan alueensa historiasta, sekä tiedottaa ajankohtaisesta arkeologisesta tutkimuksesta. Kampanjan rahallisena tavoitteena oli €1500, joka käytettäisiin kohteen radiohiiliajoitukseen. Tässä tutkielmassa keskustellaan, onko arkeologisen tutkimuksen joukkorahoitus mahdollista Suomessa. Materiaalina käytetään kampanjan rahoittajille lähetettyä palautekyselystä saatuja vastauksia, sekä kampanjan järjestämiseen liittyviä käytännön prosesseja. Kampanjan yhteyteen luodun blogin kävijätilastojen perusteella selvitetään mitkä blogikirjoituksen olivat suosituimpia, ja onnistuiko kampanja saamaan rahoittajia blogin lukijoista. Löytöjen jäljillä järjestettiin yhdessä Suomen muinaistutkimuksen tuki ry:n kanssa. Kampanjasivuina toimi suomalainen joukkorahoitussivusto Mesenaatti, jossa kampanja oli esillä kuusi viikkoa. Kampanjaa mainostettiin eniten sosiaalisessa mediassa ja kampanjan blogissa. Kuuden viikon aikana kampanja sai 48 osallistujaa, joiden rahoitusten avulla kerättiin €1320. Rahoittajat saivat valita kuudesta eri vastikkeesta, joista suosituin olivat päiväraportit sekä kaivausraportti. Rahoittajilta saatu palaute oli enimmäkseen positiivista: kaikki kyselyyn vastanneet osallistuisivat samanlaiseen kampanjaan uudelleen myös tulevaisuudessa. Tästä tutkielmasta saatujen tulosten avulla on perusteluta todeta, että joukkorahoitus on toimiva vaihtoehto osittain rahoittamaan arkeologista tutkimusta Suomessa. Kampanjan järjestäminen on kuitenkin työlästä ja aikaa vievää. Joukkorahoitusta ei missään tapauksessa pitäisi käyttää korvaamaan perinteisiä rahoituslähteitä, sillä se voisi johtaa rahoitusmäärien hupenemiseen ja vaikuttaa tutkimusaiheiden vääristymiseen, mikäli yleisön mielipide vaikuttaa aiheiden valintaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Koivisto, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.