University of Oulu

Tuotannon tehostaminen tuotteen modulaarisuuden avulla

Saved in:
Author: Jurvakainen, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201411061972
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jurvakainen, 2014
Publish Date: 2014-11-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lappalainen, Kauko
Reviewer: Haataja, Mauri
Lappalainen, Kauko
Description:
Tämän diplomityön tavoitteena on Profile Vehicles Oy:n tuotannon tehostaminen sekä tuoterakenteiden hallinnan kehittäminen. Tärkeimpänä on saada kuvaus ja yhtenevä näkemys tulevaisuudessa tapahtuvasta ominaisuuksien ja moduulien määrittämisestä. Työn tavoitteeksi on asetettu myös yrityksessä olevien kehityskohteiden havaitseminen niin tietotekniikassa, tuoterakenteissa kuin tuotannossa. Lisäksi tulee arvioida tuoterakenteiden päivittämiseen ja kehitykseen liittyvä työmäärä sekä määritellä projektin vaatimat kustannukset ja siihen liittyvät riskit. Työ alkaa teoriaosuudella, jossa käsitellään yleisesti modulaariseen tuoterakenteisiin liittyviä asioita ja investointilaskelmien tekemistä. Teoriaosuus sisältää lisäksi yleisimpiä modulaariseen tuoterakenteeseen tähtääviä menetelmiä. Lisäksi tarkastellaan tuoterakenteisiin liittyviä asioita. Työ jatkuu empiirisellä osuudella, johon on sisällytetty tutkimustyön perusteella tehdyt havainnot ja kehitysehdotukset. Aluksi käsitellään tuotannon nykytilaa ja vasta tehtyä layout-muutosta. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi valikoituivat lattiarakenteen kehittäminen ja myynnillisten ominaisuuksien määrittäminen myyntityön ja tuotannon kehittämiseksi. Lisäksi työn aikana tarkasteltiin nykyisten olemassa olevien moduulien ja kokoonpanojen tuotettavuutta sekä tuoterakenteiden muodostusta modulaarisen tuoterakenteen aikaansaamiseksi. Työn tuloksena saatiin aikaan selkeä ominaisuuksien listaus ja kokoonpanojen erilaisten variaatioiden hallintaa saatiin parannettua. Yrityksessä olevat kehityskohteet saatiin hyvin kartoitettua. Työn aikana yrityksessä aloitettiin myös tietokannan parantaminen, johon tämän työn tulokset ovat suoraan liitännäisiä. Diplomityön perusteella Profile Vehicles Oy:ssä päätettiin jatkaa tuoterakenteiden kehittämistä työssä esitellyillä perusteilla. Lisäksi yrityksessä aloitettiin myyntityökalun kehittäminen, johon tämän työn tuloksia saatiin käytettyä hyväksi.
see all

Objective of this thesis is the Profile Vehicles Ltd.’s production efficiency and product structure management development. Most important part of the work is to get a consistent description of a future vision of the saleable attributes, as well as the formation of the modules. Work has set goal of forming targets in the detection of the information technology, product structures, as well as in production. In addition, the product structure upgrading and development related work must be evaluated to determine required amount of work in the project, as well as the costs and the risks involved. The work starts with the theory section, which deals with general modular product structure issues, as well as issues related to the investment calculation. The theoretical section also includes the most common methods to form a modular product structure. Work continues with empirical section, which includes findings of the research work, as well as the development proposals. In the beginning the current state of production and recently made layout change are dealt with. Important development needs were saleable attributes and production development. In addition the work processes of the existing modules and assemblies were reviewed from the angle of productibility. As the result of the saleable attributes became clearly listed as well as management of different variations were improved. The company’s development objects became well listed. During the work, the company also began to improve the database, to which the results of this work are directly plugins. On the basis of the thesis, Profile Vehicles Ltd, decided to continue the development work of the product structures by the means outlined in this criteria. In addition company started to develop a sales tool, were results of this master’s thesis could be used.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Jurvakainen, 2014. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.